Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YER ALAN TESİSLERİN KİRAYA VERİLMESİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR

Güncelleme:27 Nisan 2018

BAŞKENT OSB’de arsa tahsisi yapılan ve tesisini kurup kiraya vermeyi düşünen katılımcıların ve kiracıların yerine getirmeleri gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. İnşaat tamamlanmış, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve tapusu alınmış veya tesis işletmeye hazır hale getirilmiş olacaktır.
 2. Tesisi kiralamak isteyen firma Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek ön izin alacaktır. Müracaatında yapacağı iş, işleteceği tesisle ilgili istenen bilgi ve belgeleri (Tesis Kurma İzni için) eksiksiz verecektir. Ön izin alınmadan kiraya veren ve kiracı ile yapılan kira sözleşmeleri OSB tarafından kabul edilmeyecektir.
 3. OSB’den alınacak ön izin aşamasında istenecek belgeler;
  • Mal sahibi ile kiracının, tesisin kiralanması hususunda müşterek dilekçe,
  • Kiracıya ait Ticaret Sicil Gazetesi,
  • Kiracıya ait Oda Sicil Kayıt sureti,
  • Kiracıya ve Mal Sahibine ait imza sirküleri,
  • Kiracıya ait tesisin kiralanması hususunda Yönetim Kurulu kararı,
  • Kiracı Bilgi Formu ( Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler. )
  • Kira Sözleşmesi sureti,
  • Mal sahibi ve kiracıya ait protokol ve taahhütname,
  • Tapusunu almış mal sahibine ait yeni tarihli Tapu Tescil Belgesi, Tüzel
  • kişilerden tesisin kiralanmasına ilişkin Yönetim Kurulu veya Ortaklar Kurulu kararı,
  • Mal sahibinin OSB’ye karşı vadesi geçmiş hiçbir borcunun bulunmaması,
 4. İşletmeye geçme aşamasında istenecek belgeler;
  • Başvuru Dilekçesi
  • Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
  • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Mühendislik Hizmet Bedeli Dekontu
  • Fabrika Mekanik Yerleşim Planı, Prosesin Tanımı ve Şeması, Prosese Giren ve Çıkan Malzemelerin Atık Dökümünü gösterir İş Akış Şeması,
  • Çalışma Düzeni Beyan Formu
  • Kapasite Raporu,
  • Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Müdüre Ait Diploma Sureti (1.Sınıf GSM’ler İçin)
  • İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırdığını Gösterir İSG-Katip Sözleşmeleri (İmzalı), veya İş Güvenliği Hizmeti Alınan Firma İle Yapılan  Sözleşme (Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Formatına Uygun),  Risk Değerlendirilmesi, Acil Durum Eylem Planı
  • Çevre Danışmanlık Hizmeti Alınan Firma İle Yapılan Sözleşme
  • Çevre İzni  (Tabi İse “Çevre İzni” Belgesi Tabi Değil İse “Kapsam Dışı” Yazısı)
  • Deşarj Uygunluk Belgesi
  • Yangın Ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair Rapor (Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı)
  • İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsat Harcı Dekontu (Ruhsat Harcı Kanun Gereği İlgili Belediyeye Aktarılmaktadır.)
  • İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatına Kiracı Müracaat Ediyorsa Kira Sözleşmesi Ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri.
 5. Kesin izin verilmeden önce kiracı elektrik, su, doğalgaz sözleşmelerini tek taraflı olarak imzalayıp OSB’ye teslim edecektir. Aynı sözleşmeler ve ihtiyaç duyulacak daha başka sözleşmeler, sözleşmenin devamı süresince geçerli olmak üzere katılımcı malik ve kiraya veren tarafında Müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla ayrıca imzalanacaktır. Müşterek borçlu ve Müteselsil sıfatıyla imzalanan sözleşmede malik-kiraya veren “ işbu sözleşmeden doğacak olan borçları, kayıtsız ve koşulsuz, her hangi bir itiraz ileri sürmeden, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla, malik-katılımcı-kiraya veren olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim “ şeklinde noter tastikli beyan ve taahhütte bulunacaktır.
 6. Kira Sözleşmesinin bir sureti Bölge Müdürlüğü’ne verilecektir.
 7. Kiracı elektrik, doğalgaz, su tüketim bedellerine karşılık OSB Risklerinin kontrgarantisi olmak üzere, OSB’nin belirleyeceği bedeli nakit veya banka teminatı olarak depozite kapsamında OSB’ye bloke edecektir. Teminatlar, tüketim miktarlarının artması veya daha başka güvenceye OSB’nin gerek duyması halinde OSB tarafından tek taraflı olarak artırılabilir. Ek teminat talebinin gereği, kiracıya ulaştığı tarihten itibaren ( 7 ) gün içinde yerine getirilmediği takdirde kiracıya ve malike yönelik olarak OSB’nin sözleşmelerden, düzenlemelerden ve kurumun zorunluluklarından kaynaklanan yaptırımlar derhal ve eksiksiz uygulanacaktır.
 8. OSB tarafından onay verilmeden üçüncü kişilerin kullanımına tahsis edilen tesislere elektrik, su ve doğalgaz dahil hiçbir hizmet verilmez.

TESİS KİRALAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Hizmet Bedelleri

Güncelleme:01 Nisan 2018

Yönetim Kurulumuzca onaylanan 01.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olan  hizmet bedelleri listesi

 

NO HIZMET TÜRÜ BİRİMİ (TUTARI TL)
YAPI İMAR
1 Yol Kotu, Çap  Hizmet Bedeli

a) İlk Defa Çap Belgesi Alınan Parsel İçin

b) Daha Önce Çap Belgesi Alınarak Yapı Ruhsatı Düzenlenen ve İlave Yapı Yapılacak Parsel İçin

Parsel m²

İlave Bina Arsa m²

0,60 + KDV

0,60+ KDV

2 Belge Yenileme Hizmet Bedeli

a) Çap Yenileme Hizmet Bedeli

b) Yapı Ruhsatı Yenileme Hizmet Bedeli

Parsel m²

İnşaat m²

0,30+ KDV

0,30+ KDV

3 Hafriyat Bedeli (Döküm Yeri Bölge Tarafından Gösterilen Hafriyatlar İçin Alınacak Bedel) Hafriyat m³ 4,20+ KDV
4 Parsel Tespit ve Bina Aplikasyon Hizmet Bedeli Her İşlem İçin Maktuen 700,00+ KDV
5 Proje Kontrol Hizmet Bedeli (mimari, statik, aplikasyon projesi, elektrik, kalorifer, sıhhi tesisat, dogalgaz iç tesisat, asansör, jeolojik zemin etüdü, tadilat, son durum projeleri vb.) Maktuen 185,00 + KDV / proje adedi
6 Yapı Ruhsatı  Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,60+ KDV
7 İlave Esaslı Tadilat Ruhsatı Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,60+ KDV
8 Yapı Kullanma İzin Belgesi Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,60+ KDV
9 Toprak, Temel ve Kanal Vizesi Hizmet Bedeli Maktuen 185,00 + KDV /Vize Adedi
10 1.00 m² Asfalt Yol Bozma Hizmet Bedeli 460,00+ KDV
11 1.00 m² Stabilize Yol Bozma Hizmet Bedeli 45,00+ KDV
12 1.00 m² kilitli Parke Taşı Bozma Hizmet Bedeli Maktuen + m² 500,00 TL Maktuen
ilave Her m² için
100,00 TL
13 İmar Parseli Tevhid/İfraz Hizmet Bedeli
(2 parsel için matbu bedel) (2’den fazla parsellerde ilave her parsel için iki parselin hizmet bedelinin %10’u ilave edilir.)
Tevhid Edilen
Parsel Adedi
İfraz Sonucu
Olusan Parsel
Sayısı

1.700,00+ KDV

14 İşgaliye Hizmet Bedeli Günlük İşgal Edilen Alanın  m²’si 0,70+ KDV
15 Numarataj Hizmet Bedeli Adet 700,00+ KDV
16 Ekspertiz Hizmet Bedeli Adet 100,00+ KDV
KATILIMCI İLİŞKİLERİ
1 Parsel İşlem Hizmet Bedeli (Sitiyak Üyesi Katılımcılar Hariç) Parsel m² 1,15+ KDV
2 Birleşme ve Bölünme İşlem Hizmet Bedeli (Şirket ve Şahıs) Parsel m² 0,30+ KDV
3 Kiralama işlem Hizmet Bedeli (Mülk
sahibi/ada/parsel/yüzölçümünün degiştiğinde tekrar alınmaz)
Parsel m² 0,60+ KDV
4 Finansal Kiralama İşlem Hizmet Bedeli (Tapunun aynı kişi/firmaya dönüşleri hariç) Parsel m² 0,30+ KDV
ÇEVRE
1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,60+ KDV
2 Deşarj Uygunluk Belgesi (Bağlantı Belgesi) Adet 315,00+ KDV
3 Atıksu Fiziksel Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet Q≤50 350+ KDV
50<Q≤250 580+ KDV
250<Q≤1000 800+ KDV
Q>1000 1000+ KDV
4 Atıksu Fiziksel+Biyolojik Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet Q≤50 950+ KDV
50<Q≤250 1.420+ KDV
250<Q≤1000 1.910+ KDV
Q>1000 2.370+ KDV
5 Atıksu Fiziksel+Kimyasal Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet Q≤50 950+ KDV
50<Q≤250 1.420+ KDV
250<Q≤1000 1.910+ KDV
Q>1000 2.370+ KDV
6 Atıksu Fiziksel+Kimyasal+Biyolojik Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet Q≤50 1.420+ KDV
50<Q≤250 1.910+ KDV
250<Q≤1000 2.370+ KDV
Q>1000 2.860+ KDV
7 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yenileme Hizmet Bedeli (Unvan Değişikliği, Kapasite Artışı vb. durumlarda) Maktuen 635,00+ KDV
8 Kirlilik Önleme Payı Hizmet Bedeli Maktuen 1.900,00+ KDV
MEKANİK
1 Su Sayaç Açma-Kapama Hizmet Bedeli Maktuen 50,60+ KDV
2 Doğalgaz Sayaç Açma-Kapama Hizmet Bedeli * ( EPDK ) Maktuen 40,00+ KDV
3 Başkent OSB Endüstriyel Tesislerde Doğal Gaz Tesisatı Teknik Şartnamesi Satış Bedeli Maktuen 185,00+ KDV
4 İtfaiye Aracı İle Su Hizmet Bedeli Tankerle Adedi 150,00 + KDV/tanker
5 Doğalgaz Servis Hattı (pe ) Uzatma ve Tamir Bedeli (İşçilik) Adet 210,00+ KDV
6 Su Sayacı ve Kollektör Bağlantı Hizmet Bedeli (İşçilik) Maktuen 500,00+ KDV
ELEKTRİK
1 Elektrik Baglantı Hizmet Bedeli AG (0-15 Kw) **(EPDK) mt 45,93+ KDV
2 Elektrik Baglantı Hizmet Bedeli AG (15-50 Kw) **(EPDK) mt 62,16+ KDV
3 Elektrik Baglantı Hizmet Bedeli AG (50-100 Kw üzeri) **(EPDK) mt 84,88+ KDV
4 Elektrik Baglantı Hizmet Bedeli AG (100 Kw Üzeri) ** (EPDK) Matbu Bedel+0,60
x (Güç-100) TL/mt
84,88+0,6x(Güç –
100) (TL/mt) + KDV
5 Elektrik Baglantı Hizmet Bedeli OG

**(EPDK)

mt 217,00+ KDV
6 Kesme Baglama Hizmet Bedeli AG

**(EPDK)

Adet 26,80+ KDV
7 Kesme Baglama Hizmet Bedeli OG

**(EPDK)

Adet 136,20+ KDV
8 Trafo Topraklama Test Ölçüm Hizmet Bedeli (OSB) Adet 185,00+ KDV
9 Lisanssız Elektrik Üretim Sistem İşletim bedeli Yıllık (10-250 kW) ** (EPDK) Adet 860,00+ KDV
10 Lisanssız Elektrik Üretim Sistem İşletim bedeli Yıllık (250 kW ve üstü ) ** (EPDK) Adet 1.750,00+ KDV
11 Güç kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli (AG)

** (EPDK)

Adet 105,00+ KDV
12 Güç kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli (OG)

** (EPDK)

Adet 280,00+ KDV
İDARİ İŞLER
1 Özel Yol Süpürme Araç Hizmet Bedeli Saat 460,00+ KDV
2 Çevre Temizlik Hizmet Bedeli Sefer 765,00+ KDV
3 Yönlendirme Levhası Hizmet Bedeli (Bulvar Üzeri) Adet (Yıllık) 75,00+ KDV
4 Yönlendirme Levhası Hizmet Bedeli (Cadde Üzeri) Adet (Yıllık) 40,00+ KDV
5 Araç Sticker Bedeli (Giriş Kartı) Adet 20,00+ KDV
6 Otomatik Giriş Kartı Bedeli Adet 65,00+ KDV
7 Totem Reklam Bedeli (6 Aylık) Adet 700,00+ KDV
8 Egitim Salonu ve Fuaye Alanı Kiralama Hizmet Bedeli*** Sabit + Saat Konferans Salonu
(Sabit 1.300,00 +
Saatlik 320,00) + KDVDiger Salonlar
(Sabit 320,00 + Saatlik 130,00) + KDV
9 Açık Fuar Alanı Kiralama Hizmet Bedeli *** Günlük 2.500,00 + KDV
10 1,78 * 3,28 Ebatında Bilbord reklam bedeli (1 Aylık) Adet 2.000,00 (Katılımcı)
4.000,00 (Diger) + KDV

NOT :
* Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı 2017 Birim Fiyat Listesinden alınmıstır.
** Elektrik ve dogalgaz baglantı ve kesme baglama bedelleri her yıl EPDK tarafından yayımlanan listeye göre ücretlendirilir.
*** Kamu kurum ve kuruluslarından bu bedeller alınmaz.

BAŞKENT OSB ELEKTRİK SATIŞ FİYATLARI
YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ ENERJİ BEDELİ İLETİM DEDELİ DAĞITIM BEDELİ ENERJİ SATIŞ BEDELİ TARİFE TİPİ
01.01.2008 11,4821 2,1300 13,6121 SANAYİ
01.04.2008 10,3265 0,3432 2,1300 12,7997 SANAYİ
01.07.2008 12,9830 0,3432 2,1300 15,4562 SANAYİ
01.10.2008 14,3720 0,3432 2,1300 16,8452 SANAYİ
01.01.2009 14,1457 0,3432 2,1100 16,5989 SANAYİ
01.04.2009 13,8782 0,3432 2,1100 16,3314 SANAYİ
01.04.2009 15,4010 0,3432 2,1100 17,8542 SANAYİ
01.01.2010 15,3059 0,3432 2,3750 18,0241 SANAYİ
01.04.2010 15,3059 0,8869 2,3750 18,5679 SANAYİ
01.01.2011 14,9440 0,9000 1,3700 17,5762 SANAYİ
01.03.2011 13,2000 0,7600 1,3700 15,3300 SANAYİ
01.04.2011 13,2000 1,0000 1,3700 15,5700 SANAYİ
01.10.2011 13,6461 1,1500 1,3700 16,1661 SANAYİ
01.12.2011 13,6461 0,8500 1,3700 15,8661 SANAYİ
01.01.2012 13,7274 0,9000 1,4500 16,0774 SANAYİ
01.04.2012 14,6211 1,4000 1,4500 17,4711 SANAYİ
01.10.2012 15,3693 1,1500 1,4500 17,9693 SANAYİ
01.11.2012 17,7700 1,1500 1,4500 20,3700 SANAYİ
01.04.2013 17,7200 1,0000 1,3900 20,1100 SANAYİ
01.01.2014 17,0320 0,9000 1,4700 19,4020 SANAYİ
01.04.2014 17,0300 0,8000 1,4700 19,3000 SANAYİ
01.05.2014 16,6624 0,8000 1,4700 18,9324 SANAYİ
01.07.2014 16,8077 0,8000 1,4700 19,0777 SANAYİ
01.10.2014 17,6469 0,8000 1,4700 19,9169 SANAYİ
01.01.2015 17,7406 0,8000 1,6150 20,1556 SANAYİ
01.04.2015 17,6031 1,0000 1,6150 20,2181 SANAYİ
01.07.2015 17,8954 1,0000 1,6150 20,5104
SANAYİ
01.10.2015 17,8649 0,8000 1,6150 20,2799
SANAYİ
01.01.2016 18,6749 1,8000 1,9080 22,3829
SANAYİ
01.04.2016 16,5500 2,1000 1,9080 20,5580
SANAYİ
01.07.2016 16,5500 1,8000 1,9080 20,2580
SANAYİ
01.10.2016 16,5500 1,5000 1,9080 19,9580
SANAYİ
01.01.2017 16,5500 2,8000 1,8111 19,8611
SANAYİ
01.04.2017 19,0094 1,5000 1,811 22,3205 SANAYİ
01.01.2018 20,3541 1,6000 1,8203 23,7744 SANAYİ
01.04.2018 22,9814 1,8000 1,8203 26,6017 SANAYİ
Not : Fiyatlar Kuruş olarak belirtilmiş olup, KDV ve Diğer vergiler hariçtir İletim bedeli TEİAŞ dan gelen aylık iletim faturasına ve tüketim miktarına göre değişkendir.

Güncelleme:16 Aralık 2016

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu,
 3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Mühendislik Hizmet Bedeli Dekontu ,
 4. Fabrika Mekanik Yerleşim Planı, Prosesin Tanımı ve Şeması, Prosese Giren ve Çıkan Malzemelerin Atık Dökümünü gösterir İş Akış Şeması,
 5. Çalışma Düzeni Beyan Formu,
 6. Kapasite Raporu,
 7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Müdüre Ait Diploma Sureti (1.Sınıf GSM’ler İçin),
 8. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırdığını Gösterir İSG-Katip Sözleşmeleri (İmzalı), veya İş Güvenliği Hizmeti Alınan Firma İle Yapılan  Sözleşme (Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Formatına Uygun),
 9. Risk Değerlendirilmesi ve Acil Durum Eylem Planı,
 10. Çevre Danışmanlık Hizmeti Alınan Firma İle Yapılan Sözleşme,
 11. Çevre İzni / Çevre İzni Muafiyet Yazısı (Tabi İse “Çevre İzni” Belgesi Tabi Değil İse “Çevre İzni Muafiyet” Yazısı),
 12. Deşarj Uygunluk Belge Başvurusu,
 13. Yangın ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair Rapor (Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı)
 14. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harcı Dekontu (Ruhsat Harcı Kanun Gereği İlgili Belediyeye Aktarılmaktadır.)
 15. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Kiracı Müracaat Ediyorsa Kira Sözleşmesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI AŞAMASINDA

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101. maddesi gereğince OSB içinde kurulacak işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre OSB tarafından verilir. İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma aşamasına gelen katılımcı, aşağıda belirtilen belgelerle BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

  1. Başvuru Dilekçesi ekinde aşağıda maddeler halinde belirtilen belgeler (1-15 arası maddelerde belirtilen belgeler) ile başvuru yapılır. (EK I)
  2. Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu (kaşeli ve imzalı). (EK II)
  3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hizmet Bedeli Dekontu.
  4. Fabrika Mekanik Yerleşim Planı, Proses Aşaması, Prosese giren ve çıkan malzemelerin (atıklarının dökümü), İş Akış Şeması,  (EK III– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İş Akış Şeması Formatı ve Firma Üretim Taahhütnamesi) İş Akış Şeması doldurulurken hammadde girişinden ürün çıkışına kadar olan prosesin formata uygun olarak şematik olarak gösterilmesi ve ayrıntılı olarak anlatılması, atıklar ve emisyon kaynaklarının belirtilerek tanımlanması, atık kodlarının ve bertaraf şeklinin belirtilmesi, kapasite bilgilerinin sunulması gerekmektedir. Ayrıca iş akış şemasının ekinde yer alan “firma üretim taahhütnamesi” firma yetkilisince imzalı ve onaylı olacaktır.
  5. Çalışma Düzeni Beyan Formu (EK IV)
  6. Kapasite Raporu: Firmanın kapasite bilgilerine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen rapor.
  7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Müdüre ait diploma sureti (1.GSM’ler için) 1. Sınıf GSM’ler için Sorumlu Müdür Sözleşmesinin noter tasdikli olması gerekir. Sorumlu Müdür bir firmanın üretim konusuna hakim, sorumlulukları ve gereklilikleri gerçekleştirebilir olmalıdır. (Üretim şekli ile Sorumlu Müdürün mesleği örtüşmelidir. Örn: Metalürji-Makine sektör grubundaki firmanın Sorumlu Müdürü Makine veya Metalürji Mühendisi olmalıdır.) (EK V-Sorumlu Müdür Sözleşme Formatı)
  8. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırdığını Gösterir İSG-Katip Sözleşmeleri (İmzalı), Risk Değerlendirilmesi, Acil Durum Eylem Planı, İş Güvenliği Hizmeti Alınan Firma ile Yapılan Sözleşme: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın formatına uygun
  9. Çevre Danışmanlık Hizmeti Alınan Firma İle Yapılan Sözleşme
  10. Çevre İzni: Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İznine Tabi ise Çevre İzni Yazısı veya Çevre İzni Muafiyet Yazısı alınır.

   Çevre İzni Alma Süreci; “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” yayınlanarak “Emisyon, Deşarj, Gürültü, Deniz Deşarjı” gibi izinler “Çevre İzni” altında toplanmıştır. Firmalar bu yönetmeliğe göre Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilir (EK VI-Değerlendirilme için Başvuru Örneği). Bu yönetmeliğe tabi olmayan firmalara “Çevre İznine Tabi Değildir” yazısı verilerek çevre izni süreci sonlandırılır. İzne tabi olan firmalar Çevre Danışmanlık firması ile elektronik ortamda başvuru yaparak süreci devam ettirirler.

   Çevre İzni iki aşamalıdır;

   Geçici Faaliyet Belgesinin alınması (Uygulamada Geçici Çevre İzni anlamına gelen belge 1 Yıl Sürelidir.) (Akış Diyagramı)

   Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması (Eklerin raporların, analizlerin vb. tamamlanması)

   Bu 2 aşama tamamlandıktan sonra Çevre İzni verilmektedir.

  11. Deşarj Uygunluk Belge Başvurusu: Bölgemizde yer alan Atıksu Arıtma Tesisi Çevre Birimi tarafından işletilmektedir. Bölgemizde yer alan firmaların faaliyetleri sonucu oluşan atıksuların “Atıksu Arıtma Tesisinde” arıtma projesine uygun şekilde arıtılması ve çevre mevzuatına uygun şekilde Ankara Çayı’na deşarj edilmesi yasal zorunluluktur. Bu nedenle; arıtma tesisinin verimli olarak çalıştırılması ve uygun deşarj standartlarının sağlanabilmesi için, faaliyet gösteren firmaların bölgemiz alt yapı sistemine deşarj değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Başkent OSB Yönetim Kurulu Kararı ile bölgemizde faaliyet gösteren firmaların bölgemiz alt yapı sistemine verecekleri atıksu deşarj kriterleri belirlenmiştir (EK VII-Kanal Deşarj Kriterleri). Belirlenen deşarj kriterleri üzerinde atıksuyu olan firmaların, ön arıtma/ arıtma sistemi kurmak zorundadırlar. Tabloda belirtilen bu kriterlerin dışında farklı bir parametresi olan firmalar; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin, ilgili sektör grubu tablolarında yer alan alıcı ortam deşarj değerlerini sağlamak zorundadır. Arıtma Tesisi Tasarım Kriterlerine göre alt yapı sistemine deşarj eden firmalara gerekli kontroller yapıldıktan sonra “Deşarj Uygunluk Belgesi” verilerek Çevre İzni süreçleri sonlandırılacak, İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatları kalıcı olarak verilebilecektir. İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarını atıksu arıtma tesisinden önce alan firmalar Bölge Müdürlüğümüze başvurarak gerekli incelemeler sonrası Deşarj İzin Belgesini alabilirler. Deşarj Uygunluk Başvuru Formu doldurulup başvuru dilekçesinin ekine konularak başvuru yapılması ile gerekli olan incelemeler sonucu Deşarj Uygunluk belgesi verilebilecektir (EK VIII- Deşarj Uygunluk Belgesi Başvuru Dilekçesi).  (EK IX-Deşarj Uygunluk Belgesi Başvuru Formu).

 1. Yangın ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair Rapor: Bölge Müdürlüğüne Yangın Raporu Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapılır. Bölge Müdürlüğü Mekanik Doğalgaz Birimi tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na Yangın Raporu Üst Yazısı yazılarak gönderilir. Katılımcı tarafından Ankara Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na başvuru yapılarak gerekli harçlar yatırılır. İtfaiye tarafından yerinde yapılan inceleme sonrası Yangın Raporu düzenlenir (EK X- Yangın Raporu Başvuru Dilekçesi)
 2. Ruhsat Harcı Dekontu: Ruhsat Harcı Ankara Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılmak üzere Başkent OSB hesabına yatırılır. 
 3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına kiracı müracaat ediyorsa, Kira Sözleşmesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri Başkent OSB Çevre Birimine teslim edilir.

Katılımcıya “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” düzenlendikten sonra, katılımcı Elektik Birimine başvuru yapılmalıdır. Bunun içinde aşağıda sayılan belgelerin Bölge Müdürlüğü Elektrik Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 1. Sanayi Sicil belgesi (Sanayi elektrik aboneliğine geçiş için)
 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Sanayi elektrik aboneliğine geçiş için)
 3. Kimlik fotokopisi ve imza sirküleri (Güncel)
 4. Vergi Levhası fotokopisi
 5. Tesisin son durum (as-built) projeleri (İlk Projelere uyulmamışsa) (Güncel)

Yatırım için gerekli işlemler

Güncelleme:17 Mayıs 2016

A-BAŞKENT OSB’DE FAALİYET GÖSTERME AŞAMASI 

Katılımcı

 

1.“Tesis kurma izin dilekçesi (Ek-1) ile Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapar. Dilekçe ekine Katılımcı yapacağı üretimle ilgili detaylı bilgi ve belgeleri içeren (Proses Aşamaları, Prosese giren ve çıkan malzemelerin Atık Dökümleri, İş Akış Şeması)  tesis kurma bilgi formunu (Ek-2) ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101. maddesinde belirtilen kurulamayacak tesisler içinde yer alan imalat(üretim) yapılmayacağına dair proses taahhütnamesini (Ek-3) ilave eder.

 

BAŞKENT OSB’de faaliyet gösterip gösteremeyeceği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

2.OSB tarafından hazırlanan “Genel Taahhütname” şirket sahibi tarafından huzurda imzalanır.

B-PROJE AŞAMASI

3.“İmar Çapı ve parsel tespiti” için dilekçe ile OSB Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılır. (Ek-4)

4.İmar Çap bedeli ve Parsel Tespit Bedeli Katılımcı tarafından OSB Bölge Müdürlüğü hesabına yatırılır. OSB Bölge Müdürlüğü yetkili birimi tarafından, İmar Çapı-Yol Kotu Tutanağı hazırlanır. Ayrıca parsel tespiti yapılarak, Röleve krokisi düzenlenir.

5.Mimari proje için gerekli olan OSB Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İmar Çapı ve parsel tespit evrakları” ile hazırlanacak tüm projelerde istenilen detayları içeren belgeler OSB Bölge Müdürlüğünden alınır.

6.Arsa üzerinde zemin etüt deneyleri (sondaj) yaptırılarak proje aşamasına geçilir.

7.Hazırlanan Mimari avan proje OSB Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarınca incelenip onaylandıktan sonra, katılımcı tarafından:

7.1.MİMARİ, STATİK PROJE VE HESAPLARI, ZEMİN ETÜT RAPORU VE  ELEKTRİK, MEKANİK VE YANGIN TESİSATI UYGULAMA PROJELERİ 3 kopya şeklinde hazırlatılır; Başkent OSB Müdürlüğü’ne teslim edilir.

7.2.Mimari, statik, elektrik ve mekanik her bir proje için “Proje Kontrol Onay bedeli” alınır.

7.3.Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şubesi Müdürlüğüne müracaat edilerek, NUMARATAJ işlemi yapılır ve “Ruhsat” aşamasına geçilir.

 

C-YAPI  RUHSATI AŞAMASI

1.Şirket adına istenen belgeler hazırlanarak OSB Bölge Müdürlüğü’ne verilir,

a.Noter Tasdikli İmza Sirküleri

b.Ticaret Odası ve/veya Sanayi Odası Belgesi

c.Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

d.Vergi levhası fotokopisi

 

2.“Yapı Ruhsatı Dilekçesi” ile BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğüne ruhsat başvurusu yapılır. (Ek-5) . Aşağıda sıralanan belgeler dilekçe ekine konulur.

a.“ÇED Gerekli Değildir” ya da ”Çed Olumlu” Kararı, gerekli ise  “ÇED RAPORU” belgesi         (Katılımcı tarafından İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edilerek temin edilir.)

b.Şirket sahibinin hüviyet cüzdanı ve şahsi vergi kimliği fotokopileri,

 

c.Yapı müteahhitliği için gerekli belgeler;

1.Katılımcı Yapı Müteaahiti ise;

1.1.Yapı Müteahhitliğini Üstlenmesi halinde Taahhütnamesi,

1.2 Ticaret Odası Belgesi

1.3.Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi (01.01.2012 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe ekinde belgelerle beraber başvuru yapılır)

2.Katılımcı Müteahhiti Varsa,

2.1.Katılımcı ile Yapı Müteahhidi Arasındaki Noter Tasdikli Sözleşme,

2.2.Müteahhit kimlik bilgileri, vergi dairesi ve no, sigorta sicil no, sicile esas adresi.

2.3.Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi (01.01.2012 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe ekinde belgelerle beraber başvuru yapılır)

d.Şantiye Şefi için gerekli belgeler,

1.Şantiye şefinin kimlik fotokopisi,

2.Oda Kayıt belgesi fotokopisi,

3.Sözleşme,

4.Şantiye Şefliği taahhütnamesi,

5.Adres bilgileri.

e.Proje Müellifleri için gerekli belgeler;

1.Büro Tescil Belgeleri fotokopisi, ( Son 6 ay içinde veya yıl içinde)

2.Noter Tasdikli İmza Sirküleri fotokopisi,

3.Proje Müelliflerine ait kimlik fotokopileri ve adres bilgileri.

4. Müellif Taahhütnamesi

f.İnşaatın denetlenmesi için yapı sahibi tarafından anlaşılan yapı denetim firmasından istenen belgeler;

1.Yapı Denetim Firması İzin Belgesi( Noter Tasdikli )

2.Yapı Denetim Firması Sözleşmesi

3.Yapı Denetim Firması Taahhütnamesi

4.Yapı Bilgi Formu (YİBF),aslı

5.Yapı Denetçilerinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

6.Yardımcı Kontrol Elemanı, Yapı Denetçisi İkametgah Belgeleri

7.Yapı denetçilerinin kimlik bilgileri, Denetçi belge no/oda sicil no, adresi

8.Yapı denetim firmasının kuruluş adı, yetkilisinin kimlik bilgileri ve imza sirküsi, vergi numarası, izin belge no, sınıfı ve adresi.

g.Yapı ruhsatı Mühendislik Hizmet Bedeli ödeme dekontu,

h.Yapı Denetim Hizmet Bedeli 1. Taksiti ödeme dekontu.( Yapı sahibi-yapı denetim firması arasında yapılan sözleşme bedelinin %20’sini kapsar.)

 

3.Mekanik Birimine

Yapı ruhsatı hazırlanmadan önce Kalorifer, Sıhhi Tesisat, Yangın Tahliye, Yangın Söndürme, Sığınak Havalandırma, Isı Yalıtım Projeleri ve Isı Kaybı Hesabı, Mekanik Tesisat Hesap Raporları incelenip onaylanmak üzere teslim edilir. Eğer sanayi tesisinde Asansör varsa Avan Projesi teslim edilir.

Su Aboneliği için başvuru yapılır. Başkent OSB katılımcılarının tesislerinde su kullanımının tespiti ve ücretlendirilmesi, ön ödemeli su sayacı uygulamasıyla yapılmaktadır.

Su sayacı ve smart kart için aşağıdaki tablodaki bedel ödendikten sonra sayaç aboneye teslim edilir.

Malzeme Adı Birim Fiyat (€)*
Ø20mm Su Sayacı + Smart Kart 84,50
Ø32mm Su Sayacı + Smart Kart 307,50
Ø50mm Su Sayacı + Smart Kart 644,00
Smart Kart 3,50

* Birim Fiyat, KDV hariç birim fiyattır.

 

4.Elektrik Birimine

Elektrik Kuvvetli Akım Projesi, Zayıf Akım Projesi (Telefon, Data, CCTV vb.), Yangın algılama projesi, Paratoner Projesi oda vizeleri yapıldıktan sonra incelenip onaylanmak üzere teslim edilir.

Ayrıca, katılımcı talep ettiği gücü belirten  Enerji Müsaadesi Başvuru Dilekçesi , Enerji Müsaadesi Protokolü, Tesisin OG (Trafo) Projeleri ve hesapları, Tesisin AG Projeleri ve hesapları birime teslim edilir.

D-İNŞAAT AŞAMASINDA

 

1-“İşyeri Teslim Tutanağı” Yapı Ruhsat onayından sonra, 3 gün içinde yapı denetim firması tarafından düzenlenir idareye onaylatılır.

2.“Toprak Vizesi İçin Dilekçe” (Ek-6) . Toprak vizesi için hizmet bedeli yatırılır.

3.Subasman Seviyesinde “Temel Vizesi İçin Dilekçe” (Ek-7) . ile başvuru yapılarak temel aplikasyonları kontrol edilir. Temel vizesi için hizmet bedeli yatırılır.

4.“Kanal Vizesi İçin Dilekçe” (Ek-8) . ile başvuru yapılarak kanal bağlantıları kontrol edilir. Kanal vizesi için hizmet bedeli yatırılır.

5.“ Tesisin temel-topraklama ölçüm raporu” bina subasman seviyesinde iken ölçülüp hazırlanan Rapor yapı denetim firması tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğü-Elektrik Birimine teslim edilir.

 

E-YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ  (İSKAN RAPORU) AŞAMASINDA

 

1-Yapı inşaatı tamamlandıktan sonra “Yapı Kullanma İzin Dilekçesi” (Ek-9) ve aşağıda ifade edilmiş belgeler (2-3-4-5-6-7-8-9’uncu maddeler) ile Yapı Kullanma İzin Belgesi için başvuru yapılır.

2-Yapı Kullanma İzin Belgesi Mühendislik Hizmet Bedeli Dekontu,

3-“SGK İlişik Kesme Belgesi” (Sincan SGK Bölge Müdürlüğü’nden alınan üyenin prim borcu olup olmadığına dair gönderdiği ilişiksizlik belgesi),

4-Sığınak Raporu (Katılımcı Başkent OSB Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuru yapar. Bu dilekçeye istinaden ilgili birimler yerinde incelemeler yaparak Sığınak Raporunu düzenler.)

5-Vergi Dairesi İlişik Kesme Belgesi” (*Sincan Vergi Dairesi’nden, Başkent Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından verilen yazıya cevaben alınmış, Cins değişikliği Harcı’nın yatırıldığına dair yazı)

6-Yapı Denetim Firmasından “Yapının ruhsata uygun yapıldığına” dair Rapor,

7-Yapı Denetim Hizmet Bedeli Son Taksit Ödeme Dekontu,

8-Bina ön ve arka cephesinden çekilmiş 2’şer adet 13×18 cm renkli fotoğraf,

9-Asansör Ruhsatı (İşletmede asansör varsa) Asansör Uygulama Projeleri incelenip onaylanmak üzere Mekanik Birimine teslim edilir. Eğer projeler uygunsa, Başkent OSB Müdürlüğü-Mekanik Birimi tarafından Asansör ruhsatı hazırlanır.

10-Elektrik Satış Sözleşmesi imzalanır, güvence bedeli teminatı yatırılır, trafo topraklama raporu ve OG trafo projesi OSB Elektrik birimine teslim edilir. Trafo geçici kabulü yapılır.

 

 

 

F- TAPU VERİLMESİ AŞAMASINDA

 

Sincan Tapu Müdürlüğü tarafından istenen Belgeler:

 

1-Tapu Senedi fotokopisi (OSB’den alınacak )

2-Yapı sahibi İmza Sirküleri

3-Vekâletname (İmza atmak için Yapı sahibi gelmeyecekse)

4-Kimlik fotokopisi (İmzaya gelecek olan kişinin iletişim bilgileri yazılıp imzalanacak.)

5-Vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet)

6-YETKİ BELGESİ (Gayrimenkul alım ve satımı için Ticaret Odasından alınacak Yetki Belgesi)

Başkent OSB Müdürlüğü tarafından istenen Belgeler:

 

1-Teminat Mektubu veya İpotek Tesisi Başkent OSB İdari İşler-Finans Birimine teslim edilir.

2-Taahhütname ve Ek Protokol (Örneği Başkent OSB İdari İşler-Finans Biriminde huzurda imzalanır.)

G-TAPU’DA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

1-Arsa Tapusu

2-Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan Raporu)

3-Sincan Kadastro Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilecek.

4-Nufus cüzdanı Aslı veya Fotokopisi

5-İmza Sirküleri

BAŞKENT OSB KATILIMCILARINA TAPU VERİLME ŞARTLARI

Güncelleme:03 Mart 2015

 

BAŞKENT OSB KATILIMCILARINA TAPU VERİLME ŞARTLARI

Bölgede işletmeye geçen katılımcıların talepleri halinde aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde tapu belgesi verilmektedir.

a) Katılımcının talep ettiği sanayi imar parselinde yapı kullanma izin belgesi  alınmış olması,

b) İşletmeye geçiş öncesindeki süreçte ve işletme aşamasında OSB’ye ve üçüncü kişilere karşı yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getirilmiş olması,

c) OSB ile veya OSB bağlantılı üçüncü kişi kurum veya kuruluşlarla herhangi bir uyuşmazlığının bulunmaması

d) Katılımcı-işletmeci öncelikli kamu alacakları nedeniyle takibe veya adli işleme tabi tutulsa dahi OSB’nin öncelik sırasının her zaman korunmasını kayıtsız ve koşulsuz olarak kabul etmesi,

e) Tapu siciline 4562 sayılı yasa’nın değişiklikten sonra 18.maddesinde düzenlenen ;”Taşınmazın İcra Yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur” şerhinin konulması

Başvuru dilekçe örneğini için tıklayınız.

RUHSATLANDIRMA SİSTEMİ

Güncelleme:23 Şubat 2015

A. BAŞKENT OSB İnşaata Başlama Esasları
B. İmar Durumu Verilmesi
C. 4708 Sayılı Kanun’a göre Yapı Denetim Hakkındaki Kanuna göre Yapı Ruhsatı Başvurusu
D. Enerji ve Su İzni Başvurusu
E. 4708 Sayılı Kanun’a göre Yapı Denetim Hakkındaki Kanuna göre Yapı Kullanma İzin Belgesi
Başvurusu
F. 4708 Sayılı Kanun’a göre Yapı Denetim Hakkındaki Kanuna göre İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı Başvurusu

A. BAŞKENT OSB İNŞAATA BAŞLAMA ESASLARI
Katılımcı, BAŞKENT OSB’ de bulunan parselinde yapacağı inşaatının izin ve ruhsat işlemleri için aşağıdaki işlem sırasını takip edecektir:
* Yatırımcının inşaata başlayabilmesi için; BAŞKENT OSB’ ye borcunun olmaması gerekir. Bu kural aynı zamanda yatırımcı tarafından talep edilen herhangi bir belgenin işleme konulup verilmesi konusunda da geçerlidir. İşlemlere başlanmadan önce Muhasebeden borcu yoktur yazısının alınması ve Yapı İmar Müdürlüğüne verilmesi gerekir.
* Katılımcı tarafından inşaata başlanmak istendiği yazılı olarak BAŞKENT OSB’ ye bildirilir. Ruhsatlar ve izin işlemleri ile ilgili Çevre Bakanlığı, Ankara Valiliği – Çevre İl Müdürlüğü, SGK Bölge Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Tapu Müdürlüğü vb. resmi kuruluşlara yapılacak müracaatlar Başkent OSB Yapı İmar Müdürlüğü tarafından yönlendirilerek yapılacaktır.
* Katılımcı, BAŞKENT OSB Çevre Yönetim Sistemi gereğince kurulacak tesis ile ilgili “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” (ÇED) kapsamında kategorisinin belirlenmesi için Ankara Valiliği Çevre İl Müdürlüğü’ne başvurusunu yapar.
* Katılımcıya, inşaatını yapacağı tesisin projelerini hazırlatabilmesi için BAŞKENT OSB yetkili birimi tarafından parsele ait imar durumu verilir.
* Katılımcı, “KAPSAM DIŞI” veya “ÖN-ÇED Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı” veya “ÇED Olumlu Görüşü” ile eş zamanlı olacak şekilde kontrol listelerine ve ilgili dokümanlara uygun olarak inşaat projelerini hazırlattırır.
* Projeler (Mimari, betonarme, elektrik, mekanik) onaylanarak katılımcıya inşaat ruhsatı verilir.
* Enerji ve Su müsaadesi için dilekçe ile başvuru yapılır.
* Katılımcı, enerji müsaadesi için şantiye OG Trafo projelerini BAŞKENT OSB Elektrik Müdürlüğü’ne teslim eder.
* Katılımcının elektrik ve su sözleşmelerini yapması ile birlikte inşaata başlama işlemleri tamamlanmış olur.
B. İMAR DURUMU VERİLMESİ
BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurulur. Başvuru, BAŞKENT OSB Yapı-İmar Birimi tarafından incelenerek, projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere, katılımcıya ait parselle ilgili imar çapı, yol kotu tutanağı, altyapı doneleri, röleve krokisi, jeolojik etüt rapor sonucu, toprak analiz sonuçları, proje antetleri, yapı ile ilgili esasları ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanan imar planına esas plan notları tutanak ile teslim edilir.
Katılımcıdan, imar Durumu ile ilgili olarak BAŞKENT OSB tarafından, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen imar çap bedeli tahsil edilir.Ayrıca yatırımcıdan röleve krokisi bedeli de tahsil edilir( müracaatı halinde; arsa metre karesine göre çizelgeden bakılarak, yatırımcıya bildirilecektir.)
C.YAPI RUHSATI BAŞVURUSU
Yapı ruhsatı almak için katılımcı yazılı olarak BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. Başvuru ekinde kendisine ait arsa tahsis sözleşmesini, kendisi müteahhitliğini üstlenmiyorsa katılımcı ile yapı müteahhidi arasında, yapı denetim ile katılımcı arasında yapılan sözleşmeler ile zemin etüt raporunu, mimari , betonarme, elektrik tesisatı ve mekanik tesisatı projeler ile, ilgili detay ve hesaplarını, ÇED Yönetmeliğinde belirtilen faaliyet listesinde yer alanların hazırlayacakları ÇED Raporu sonucunda ÇED olumlu kararı veya Çevresel etkileri önemsizdir kararını içeren belgeleri BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü’ne teslim edecektir.
Katılımcı, (yapı sahibi) yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, çevre, fen sağlık kuralları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere projelerini hazırlatır.Proje müelliflerince hazırlanarak onaylanan uygulama projeleri (3 takım halinde), örneğine uygun olarak genel taahhütname (noter tasdikli veya huzurda imzalanmış), noter tasdikli imza sirküleri, ticaret veya sanayi odası belgesi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi (son halini gösterir hali), vergi levhası fotokopisi, ÇED Müracaat belgesi, yapı denetim hizmet bedeli 1.taksit ödeme dekontu, Yapı ruhsatı için mühendislik hizmet bedeli ödeme dekontu, BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü/ Yapı-İmar Birimi’ne dilekçe (yapı ruhsatı başvuru dilekçesi) ekinde verilecektir.
Katılımcı, tesisin müteahhitliğini kendisi yapacak ise, belirtilen bilgi ve belgelere ek olarak tesisin müteahhitliğini kendisinin yapacağına dair taahhütnamesi, müteahhitlik yetki belgesini BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü/ Yapı-İmar Birimine’ne verecektir.
Katılımcı, tesisi müteahhit aracılığı ile yaptıracak ise, katılımcı ile yapı müteahhidi arasındaki sözleşmeyi ve müteahhitlik yetki belgesini BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü/ Yapı-İmar Birimi’ne verecektir.
Proje müelliflerine ait büro tescil belgeleri, noter tasdikli imza sirküleri, projelere ait taahhütnameleri BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü/ Yapı-İmar Birimine verilecektir.
Şantiye Şefi için; Şantiye şefinin kimlik fotokopisi, Oda Kayıt belgesi fotokopisi, Sözleşme, Şantiye Şefliği Taahhütnamesi Aslı, Sigorta sicil kartı fotokopisi, Adres bilgileri BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü / Yapı-İmar Birimi’ne verilecektir.
Yapı denetim firması ile katılımcı arasında yapılan sözleşme, noter tasdikli yapı denetim izin belgesi, yapı denetim firması taahhütnamesi, yapı bilgi formu (YİBF), yapı denetim firma yetkilisi ve yapı denetçileri imza sirküleri, yapı denetçisi ve yardımcı kontrol elemanı ikametgah belgeleri BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü/ Yapı-İmar Birimi’ne verilecektir.
Yapı ruhsatı başvuru dilekçesi ekinde sunulan projeler ve gerekli belgeler incelendikten sonra katılımcıya inşaat ruhsatı düzenlenir.
3194 sayılı İmar Kanuna göre “Yapı Ruhsatı”nın yasal geçerlilik süresi ruhsat tarihinden itibaren beş(5) yıldır. Ancak bu süre OSB Uygulama Yönetmeliğinde iki (2) yıla indirilmiştir. Bu sürenin sonunda inşaatın tamamlanamaması, yapı kullanma izni alınmaması ve BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü’ne müracaat ederek yenileme yapılmaması halinde ruhsatın geçerliliği kalmayacaktır.Bu durumdaki yapılar ruhsatsız olarak değerlendirilecektir.
D.ENERJİ VE SU İZNİ BAŞVURUSU
Yapı ruhsatını alan katılımcı, BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü/ Elektrik-Mekanik İşler Müdürlüğü’ne şantiyesinde kullanmak üzere Enerji ve Su izni başvurusunda bulunur.İlgili birimler tarafından istenen projeler incelenip, geçici kabulleri yapılıp, sözleşmeler imzalandıktan sonra katılımcının su ve elektriği bağlanır.
E.YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURUSU
Katılımcının sahibi olduğu ……ada…………parseldeki inşaatı, projelerine uygun olarak tamamlandıktan sonra, katılımcı yapı kullanma izin belgesi alma aşamasına gelmiştir.
Yapı kullanma izin belgesi alabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.
* SGK İlişik Kesme Belgesi,
* Vergi Dairesi İlişik Kesme Belgesi,
* Sığınak raporu (Katılımcı, Başkent OSB Bölge Müdürlüğü’ne yapı denetim firması tarafından düzenlenen “sığınağın projeye uygun yapıldığına” dair raporu ile birlikte yazılı başvuruda bulunur.)
* Asansör ruhsatı (tesiste asansör varsa)
* Yapı denetim firmasından “yapının ruhsata ve projelerine uygun yapıldığına” dair rapor
* Binanın ön ve arka cephesinden çekilmiş (2)şer adet fotoğraf
* Yapı denetim hizmet bedeli (son taksit) ödeme dekontu
* Mühendislik hizmet bedeli dekontu.

F- İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI AŞAMASINDA

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101.maddesi gereğince OSB içinde kurulacak işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre OSB tarafından verilir. İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma aşamasına gelen katılımcı, aşağıda belirtilen belgelerle BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

 1. Başvuru Dilekçesi ekinde aşağıda maddeler halinde belirtilen belgeler (1-13 arası maddelerde belirtilen belgeler) ile başvuru yapılır (EK I)
 2. Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu (kaşeli ve imzalı) (EK II)
 3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hizmet Bedeli Dekontu
 4. Fabrika Mekanik Yerleşim Planı, Proses Aşaması, Prosese giren ve Çıkan malzemelerin (atıklarının dökümü), İş Akış Şeması,  (EK III – İş Akış Şeması Formatı)
 5. Çalışma Düzeni Beyan Formu (EK IV )
 6. Kapasite Raporu: Firmanın kapasite bilgilerine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen rapor.
 7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Müdüre ait diploma sureti (1.GSM’ler için) 1. Sınıf GSM’ler için Sorumlu Müdür Sözleşmesinin noter tasdikli olması gerekir. Sorumlu Müdür bir firmanın üretim konusuna hakim, sorumlulukları ve gereklilikleri gerçekleştirebilir olmalıdır. (Üretim şekli ile Sorumlu Müdürün mesleği örtüşmelidir. Örn: Metalürji-Makine sektör grubundaki firmanın Sorumlu Müdürü Makine veya Metalürji Mühendisi olmalıdır.) (EK V-Sorumlu Müdür Sözleşme Formatı)
 8. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırdığını Gösterir İSG-Katip Sözleşmeleri (İmzalı), Risk Değerlendirilmesi, Acil Durum Eylem Planı, İş Güvenliği Hizmeti Alınan Firma ile Yapılan Sözleşme: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın formatına uygun
 9. Çevre Danışmanlık Hizmeti Alınan Firma İle Yapılan Sözleşme
 10. Çevre İzni: Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İznine Tabi ise Çevre İzni Yazısı veya Çevre İznine Tabi Değildir yazısı alınır.
  Çevre İzni Alma Süreci; “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” yayınlanarak “Emisyon, Deşarj, Gürültü, Deniz Deşarjı” gibi izinler “Çevre İzni” altında toplanmıştır. Firmalar bu yönetmeliğe göre Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilir (EK VI-Değerlendirilme için Başvuru Örneği) Bu yönetmeliğe tabi olmayan firmalara “Çevre İznine Tabi Değildir” yazısı verilerek çevre izni süreci sonlandırılır. İzne tabi olan firmalar Çevre Danışmanlık firması ile elektronik ortamda başvuru yaparak süreci devam ettirirler.
  Çevre İzni iki aşamalıdır;

  • Geçici Faaliyet Belgesinin alınması (Uygulamada Geçici Çevre İzni anlamına gelen belge 1 Yıl Sürelidir.) (Akış Diyagramı)
  • Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması (Eklerin raporların, analizlerin vb. tamamlanması)

  Bu 2 aşama tamamlandıktan sonra Çevre İzni verilmektedir.

 11. Deşarj Uygunluk Belgesi: Bu uygulama arıtma tesisinin Başkent OSB tarafından işletilmesi ve Arıtma tesisinin Çevre İzni alması sonrası uygulanacaktır. Hali hazırda firmaların Çevre İzni alırken kullanılmak üzere Atıksu ve yağmur suyu hatlarının Başkent OSB’ye bağlı olduğunu belirtir yazı vererek bu süreci tamamlamaları sağlanıyor. Firmalar deneme üretimi başladığında Bölge Müdürlüğü-Çevre Birimi gerekli sayıda değişik zamanlarda atıksu çıkışında numune alarak analizini yaptırabilir. Atıksu numuneler Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin ilgili tablolarına ve Başkent OSB Atıksu Arıtma Tesisi Projesine göre değerlendirilir.
 12. Yangın ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair Rapor: Bölge Müdürlüğüne Yangın Raporu Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapılır. Bölge Müdürlüğü Mekanik Doğalgaz Birimi tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na Yangın Raporu Üst Yazısı yazılarak gönderilir. Katılımcı tarafından Ankara Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na başvuru yapılarak gerekli harçlar yatırılır. İtfaiye tarafından yerinde yapılan inceleme sonrası Yangın Raporu düzenlenir (EK VII- Yangın Raporu Başvuru Dilekçesi)
 13. Ruhsat Harcı Dekontu: Ruhsat Harcı Ankara Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılmak üzere Başkent OSB hesabına yatırılır.
 14. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına kiracı müracaat ediyorsa, Kira Sözleşmesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri Başkent OSB Çevre Birimine teslim edilir.

Katılımcıya “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” düzenlendikten sonra, katılımcı Elektik Birimine başvuru yapılmalıdır. Bunun içinde aşağıda sayılan belgelerin Bölge Müdürlüğü Elektrik Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 1. Sanayi Sicil belgesi (Sanayi elektrik aboneliğine geçiş için)
 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Sanayi elektrik aboneliğine geçiş için)
 3. Kimlik fotokopisi ve imza sirküleri (Güncel)
 4. Vergi Levhası fotokopisi
 5. Tesisin son durum (as-built) projeleri (İlk Projelere uyulmamışsa) (Güncel)

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Güncelleme:16 Nisan 2012

1. Yapı kullanım izin belgesi dilekçesi, (Ek-10)

2. Yapı kullanım izin belgesi hizmet bedeli OSB veznesine veya banka hesabına yatırılarak dekont dilekçeye eklenecektir

3.SGK İlişiksizlik Belgesi,

4.Vergi Dairesi İlişiksizlik Belgesi,

5. Sığınak Raporu (Başkent OSB Müdürlüğü’nden alınacak)

6. Yapı denetim firmasının “Yapının projesine ve ruhsata uygun olarak yapıldığına” dair raporu.

7. Yapı denetim hizmet bedeli son taksit ödeme dekontu.

8. Bina ön ve arka cephesinden 2’şer adet 13 cmx18 cm ebadında fotoğraf.

9. Asansör Ruhsatı. (tesiste asansör varsa)

Projeler

Güncelleme:16 Nisan 2012

1-MİMARİ PROJELER:

*Mimarlar tarafından hazırlanan OSB antetli (Yapı ile ilgili tüm bilgilerin işlendiği; proje müellifi ve yapı denetim firması denetçisi tarafından kaşeli ve imzalı),

*1/200 ölçekli köşe koordinatları işlenmiş olan Vaziyet Planı (destek üniteleri, otopark, yükleme-boşaltma alanları, çevre yeşili, Başkent OSB’nin uyguladığı bahçe duvar tip detayı, parsel içi yollar, kot aldığı yoldan verilecek ana girişler ve varsa giriş kulübesi vaziyet planına işlenmelidir.)

* Altyapı vaziyet planı, 1/50 veya 1/100 ölçekli bodrum katlar dahil tüm Kat planları (yangın hidrantlarının yerleri gösterilmelidir.)

*Çatı planı (tüm mahal kotları ve kullanılacak kaplama malzemeleri işlenecektir.) ve bunlara ilişkin en az iki kesit (kotlar, varsa saçak ve sundurmalar, cephe, çatı, döşeme kaplama malzemeleri, cephede kullanılacak rengin ral kodları, tabela, reklam panoları, bahçe duvar detayları gösterilecek şekilde), İki yönlü siluet kesitleri ve tüm cephe görünüşleri, sistem kesitleri ve nokta detayları (çatı, kapı, pencere, duvar ve döşeme detayları),

*Mimari projelerde kullanılacak malzemenin nitelik ve renginin belirtilmesi zorunludur.

*Bağımsız bölüm metraj cetveli bulunan tatbikat projelerinden ve mahal listesinden oluşur.

* Katılımcıya ait idari üniteler;
Sanayi parsellerinde katılımcılara ait idari üniteler; parselin toplam yapılaşma hakları içinde kalması kaydıyla bina yapımına elverişli alanda bağımsız olarak yapılabilir. Ancak söz konusu idari ünitenin toplam inşaat alanı, imalat ünitesinin toplam inşaat alanının %25 ini geçemez.

*Yangın güvenliğini sağlamak amacı ile yapılacak tesisin etrafı 4.00m genişliğinde araçların (itfaiye) rahatça girip çıkmasına ve manevra yapmasına uygun olarak, kilit taşı veya betonla kaplanmalıdır.

*Sığınak projelendirilirken, 3194 sayılı İmar Kanununa göre düzenlenmiş bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklar ile ilgili 31.12.2010 tarihli 27802 sayılı Ek Yönetmelikte tanımlanan özelliklere uygun olarak yapılmalıdır. Sığınak alanı; Mimari projenin ekinde yer alan yapı sahibi tarafından beyan edilen fizibilite etüt raporuna (Bir vardiyada aynı anda çalışacak en fazla personel sayısına göre hazırlanacak) göre hesaplanacaktır.

*Otopark projelendirilirken, yürürlükteki Otopark Yönetmeliğine göre yapılmalıdır. Zemin katta ve normal katlarda kapalı otopark yapılmamalıdır. (Ancak, parsel alanı içerisinde tesise bitişik ve tesis taşıyıcı sistemi ile bağlantısı olmamak kaydı ile yangın (itfaiye) ring hattını kapatmayacak, dört tarafı açık olmak ve saçak yüksekliği max h=2,5 m’yi geçmeyecek şekilde, üzeri etermit, ondülün v.b. malzemelerle kapatılarak otopark yönetmeliğinde belirtilen oran ve miktarlara bağlı kalmak koşulu ile otopark yapılabilir.)

*Bodrum kat dışında zemin katta yapılması planlanan emsale dahil olmayan teshin merkezinin alanı 100m² ile sınırlandırılmalıdır.

*Parsele Ana Giriş Kapıları;
1800m²’lik parsellerde 1 adet,1800 m²’den büyük parsellerde 2 adetten fazla olmayacak şekilde projelendirilir.

Emsal hesabı yapılacak. M² Cetveli hazırlanacak. Toplam inşaat alanı (Işıklıklar hariç bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katların alanı), fabrika, idari bina alanı, sığınak alanı, müştemilat alanı, otopark ve yeşil alan ayrı ayrı belirtilmelidir.


2-STATİK PROJELER :

Mimari projeye uygun olarak ( Akslar ve aks isimleri aynı olacak şekilde ) İnşaat Mühendisleri tarafından hazırlanan, OSB antetli ( Yapı ile ilgili tüm bilgilerin işlendiği; proje müellifi ve yapı denetim firması denetçisi tarafından kaşeli ve imzalı ) ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre belirlenen, betonarme, prefabrik, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren bodrum kat dahil tüm kat kalıp planları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. (Projelerde, kullanılan malzemelerin ebatları ve bağlantı detayları gösterilecektir. Hesaplar ile çizimler birbirini tutmalıdır).Bu hesaplarda zeminin fiziksel parametreleri, zemin, temel, yapı etkileşimi ve temel tasarımının belirlenmesinde mühendislik hizmetleri içeren standartlara ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığıca yayımlanan “Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslar”a ve “Afet Bölgelerinde Yapılacak yapılar Hakkındaki yönetmelik”e uyulur.

3-ELEKTRİK PROJELERİ :

Mimari projeye uygun olarak ( Akslar ve aks isimleri aynı olacak şekilde ) Elektrik Mühendisleri tarafından hazırlanan, OSB antetli ( Yapı ile ilgili tüm bilgilerin işlendiği; proje müellifi ve yapı denetim firması denetçisi tarafından kaşeli ve imzalı ) ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre belirlenen, kuvvetli ve zayıf akım elektrik iç hat tesisatı ile OG şebekesine bağlantı ve trafo projeleri ile asansör projeleridir.

4-MEKANİK TESİSAT PROJELERİ :

Mimari projeye uygun olarak ( Akslar ve aks isimleri aynı olacak şekilde ) Makine Mühendisleri tarafından hazırlanan , OSB antetli ( Yapı ile ilgili tüm bilgilerin işlendiği; proje müellifi ve yapı denetim firması denetçisi tarafından kaşeli ve imzalı ) ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre belirlenen, sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma-havalandırma projeleri ve ısı yalıtım projesi ve raporudur. Mutfak varsa yağ tutucu ve filtre prosesi sıhhi tesisat projesine işlenecektir.

5-ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ :

OSB atık su yönetmeliği ve Su kirliliği kontrol yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre, prosesinde ön arıtma yapılması gereken katılımcıların atık sularını deşarj standartlarına getirme zorunluluğu olduğu için hazırlayacakları arıtma tesisi proje dosyasında: Çevre Mühendisleri tarafından hazırlanacak olan proses raporu, proses projesi, hidrolik profil P&I diyagramı, Mimarlar tarafından hazırlanacak olan yerleşim planı ve arıtma tesisine ait mimari projeler, İnşaat Mühendisleri tarafından hazırlanacak statik projeler, Makine Mühendisleri tarafından hazırlanacak olan mekanik tesisat projeleri, Elektrik Mühendisleri tarafından hazırlanacak olan kuvvetli ve zayıf akım projeler ile kontrol projelerini bulundurulmalıdır.

6-YANGIN SİSTEMİ PROJESİ :

Mimari projeye uygun olarak, Elektrik ve Makine mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre hazırlanan yangın algılama, alarm-ikaz sistemleri ile sabit sulu-gazlı otomatik veya manuel yangın tesisatı, duman-alev yönlendirme sistem projeleridir.

NOT: Yukarıda adı geçen proje, rapor ve belgeler yapının özelliğine göre ilgili mühendislerce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara, çevre şartları, fen sanat ve sağlık kuralları ile tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere hazırlanıp, Bölge Müdürlüğü onayına sunulacaktır.

Gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan tatbikat projeleri ile ilgili mühendisler tarafından hazırlanan ısı yalıtım projesi ve/veya raporu, aplikasyon belgesi, yerleşme ve yapının özelliği nedeniyle OSB tarafından istenecek peyzaj projelerinden oluşur.

Yapı ve Yapı İle İlgili Esaslar

Güncelleme:01 Ocak 2012

OSB’lerde, sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları, Emsal: Kat Alanı Katsayısı = 0.70; yükseklik: h = serbest, üretim teknolojisinin gerektirdiği yükseklik olarak belirlenir.

MADDE 71 – (1) (Değişik paragraf:RG-8/8/2012-28378) Sanayi parsellerinde; parsel alanının 1/4’ünden az taban alanlı proje üretilemez. Parsellerin tevhid edilmesi durumunda bu oran tevhid sonucu oluşan yeni parselde de aranır. Yapıların projelendirilmesi ve işletme aşamasındaki diğer esaslar aşağıda gösterilmiştir:

a) Açıkta çalışma;

Katılımcı, üstü ve etrafı kapalı işyerlerinde faaliyette bulunur. Ancak işin özelliği gerektiriyor ve OSB’den izni alınmış ise, parsel içi ring yolunu ve çevre yeşilini kapatmayacak şekilde, çevreyi rahatsız etmemek ve kirletmemek için her türlü tedbirin alınması kaydıyla açıkta çalışabilir. Ancak, çalışma alanı parselin ön cephesinde olamaz.

b) Çevre yeşili;

İmar planı lejantında gösterilen çevre yeşilleri üzerinde, yeşili dik kesen parsel giriş yolları hariç hiçbir şey inşa edilemez. Bu alanlar otopark ve yükleme boşaltma alanı ve benzeri olarak kullanılamaz. Çevre yeşillerinde peyzaj düzenlemesi yapılması zorunludur. Bu alanlar üzerinde, sadece saçak yüksekliği 3.00 m.yi aşmayan bekçi kulübesi ile transformatör binası, bu alanların zemin seviyesinin altında ve üstü yeşillendirilmek koşulu ile arıtma tesisi ve su deposu inşa edilebilir.

c) Geri çekme mesafeleri;

1) Parsel sınırları ile tesis ve binaların bu sınırlara en yakın kenarları arasında bırakılan mesafeye, geri çekme mesafesi denir. Birden fazla parselin birleştirilmesi halinde toplam alana tekabül eden değerler alınır. Bölge içi yollar, yükleme ve boşaltma sahaları ile otopark yerleri hakkında konulan esaslar daha büyük çekme mesafelerini gerektirdiği takdirde büyük değerler uygulanır.

2) Yönetmeliğin EK-2 sayılı ekinde yer alan tabloda verilen geri çekme mesafelerinde Bakanlık onayı alınmaksızın değişiklik yapılamaz. Ancak, teknik gerekçelerle belgelenen üretim planı gereği verimli yatırımın gerçekleşmesi için zorunluluk oluşması halinde dahi çevre yeşili ve parsel içi ring yolu toplamının oluşturduğu minimum mesafe aşılamaz.

3) (Mülga:RG-4/8/2011-28015) 

4) (Mülga:RG-4/8/2011-28015) 

5) Ön geri çekme mesafesini uzun kenardan kullanan parsellerde  “I” katsayısı 4 den az olmamak koşuluyla bir alt parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Buna rağmen minimum 30 m. bina derinliğinin sağlanmaması durumunda 3000 –5000 m2 parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Uygulama yapılacak parseller;

I =    G-O  

   D-X

formülü ile hesaplanacaktır.

 I = Katsayı 4 den az olduğu takdirde bir alt parsel tipi çekme mesafeleri uygulanamaz.

G = Parsel Genişliği (Uzun Kenar)

O = Yan Çekme Mesafeleri Toplamı

D = Parsel Derinliği (Kısa Kenar)

X = Ön Bahçe ve Arka Bahçe Çekme Mesafesi Toplamını gösterir.

ç) İçyollar;

Parsel içyolları minimum 5 m genişlikte ve ring olarak tasarlanacaktır.

d) Parsel içi yükleme boşaltma alanları;

Sanayi parsellerinin OSB yollarına bakmayan yan ve arka cephelerinde, üç veya daha çok yola cepheli parsellerde ise, ön cephe hariç, yola bakan diğer cephelerde yükleme boşaltma yapılması hakkında önerilen projenin uygunluğuna, OSB karar verir. Bu alanların ve parsel içi yolların OSB yollarına toz ve çamur ve benzeri şeylerin taşınmasını önleyecek şekilde uygun bir malzeme ile kaplanması ve drenajının yapılması zorunludur.

e) Parsel içi açık depolama alanları;

Açık depolama alanları, sadece binanın yan ve arka taraflarında çevre yeşili ve parsel içi ring yolunun dışında OSB tarafından izin verilen alanlarda yer alabilir. Köşe parsellerde, ikinci yola bakan yanda açık depolama yapılamaz.

f) Dış görünüşler;

Binaların dış görünüşlerinin, OSB’nin mimari bütünlüğünü koruyacak ve bu bütünlüğe değer katacak nitelikte projelendirilmesi ve inşası zorunludur. Renkli tuğla, pres tuğla, brüt beton, granit ve cam, giydirme cephe malzemeleri gibi sıvanmadan kullanılabilecek malzeme ile inşa edilmeyen bütün dış cepheler, kullanılan duvar malzemesinin gerektirdiği şekilde sıvanır, boyanır veya kaplanır. Mimari projelerde kullanılacak malzemenin nitelik ve renginin belirtilmesi zorunludur.

g) Bahçe duvarları;

1) Parselin etrafında hangi malzeme olursa olsun taş, tuğla, beton, briket, ahşap, metal ve benzeri kullanılarak inşa edilecek dolu bahçe duvarlarının yüksekliği OSB yollarına bakan kısımlarda yaya kaldırımını, diğer cephelerde ise tabii zemin seviyesini 30 cm den fazla aşamaz. Bahçe duvarının üstü metal veya ahşap parmaklık gibi arkasını gösterebilen estetik malzeme ile, estetik bir şekilde kapatılabilir. Duvar ve parmaklığın toplam yüksekliği 1.50 m yi geçemez. Fiziki yapı nedeniyle parseller arasında oluşan zemini tutucu istinat duvarları bu yüksekliğe dahil değildir. Mimari projelerde detayların hazırlanması ve onaylatılması gerekir.  Bahçe duvarları ile ilgili özel durumlarda önerilen projenin uygunluğuna, altyapı imalatlarının kullanılmasına ve müdahale edilmesine engel olmayacak şekilde, OSB karar verir.

2) Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren tesislerin bahçe duvarları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun inşa edilir.

ğ) Katılımcıya ait destek üniteleri;   

Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, jeneratör, LPG tankı, yangın suyu deposu ve arıtma tesisi ve benzeri destek üniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer alamaz. Bunun dışında parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar verir.

h) Katılımcıya ait tabela ve reklam panoları;

OSB’ye ait araç ve yaya yollarına, yeşil bantlar üzerine katılımcı tarafından yazı yazılamaz, şekil çizilemez, tabela ve reklam panosu yerleştirilemez. Katılımcılara ait tabela ve reklam panoları, mimari projesinde gösterildiği şekilde, bina cephelerine veya yapılaşma alanı içine, yapı ile orantılı olacak şekilde konulabilir. Tabela ve reklam panosunda, sadece katılımcının unvanı ve logosu bulunabilir.

ı) Katılımcıya ait idari üniteler;

Sanayi parsellerinde katılımcılara ait idari üniteler; parselin toplam yapılaşma hakları içinde kalması kaydıyla bina yapımına elverişli alanda bağımsız olarak yapılabilir. Ancak söz konusu idari ünitenin toplam inşaat alanı, imalat ünitesinin toplam inşaat alanının %25 ini geçemez.

i) (Ek:RG-18/11/2015-29536) Sundurma;

Yağmurdan, güneşten ve rüzgârdan korunmak için binaya bitişik olarak hafif malzemeden yapılan bölme duvarları olmayan, üç tarafı açık olarak konsol şeklinde yapılan örtülerdir. Sundurmalar, çevre yeşilinin ve 5 metre ring yolunun üzerinde yer alamaz. Yan ve arka cephedeki uygunluğuna proje müelliflerinin uygunluk raporuna göre Bölge yönetimi tarafından karar verilir.

Tesislere kot verilmesi ve emsal hesabı

MADDE 72 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-27/12/2014-29218)

 (1) Parsellerde yapılacak tesislere aşağıda belirtilen şekillerde kot verilir:

a) Düz arazilerde; parselin kot aldığı yol kırmızı kotundan 0.20 m yukarıda kalacak şekilde parsel zemin kotu verilir. Bina zemin kat taban kotu, bu kotun altında kalmayacak ve maksimum + 1.00 m yukarısında olacak şekilde verilir.

b) Meyilli arazilerde; yola göre yüksek veya alçak olan parsellerde parsel zemin kotu, yol kırmızı kotunu +/- 3.00 m.’den fazla geçemez. Ancak yola nazaran 3.00 m.den yüksek veya alçak olan parsellerde parsel zemin kotu OSB’ce yerinde yapılan ölçümlerle belirlenir.

(2) Emsal (KAKS), yapının katlar alanı toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Yapı emsali belirlenirken; bütün cepheleri toprak altında kalan, daha sonra hafredilerek açığa çıkması mümkün olmayan bodrum katların % 50’si, asma kat, çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanabilen bütün katların toplamı hesaplanır. Bu hesaba; tesisat bölümleri, ışıklıklar, yangın merdivenleri, kömürlük, sığınak, otoparklar katılmaz.

(3) Parsel zemin kotunun yol kırmızı kotunun altında kalması nedeniyle ortaya çıkan ve parsel zemin kotundan ikinci bir yola cephesi bulunmayan bodrum katların % 25 i emsale dahil edilir.

(4) Eğimli arazilerde, köşebaşı veya ikinci bir yola cephesi olan, yola nazaran parsel zemin kotu 3.00 m.den yüksek veya alçak olan ve zorunlu olarak birden fazla bodrum kat yapılması gereken parsellerde, en altta kalan bodrum katın zemin taban kotunun, parsel köşe noktalarındaki en düşük yol kırmızı kotundan 0.20 m yukarıda kalması şartıyla bina zemin kat taban kotu altında kalan ilk bodrumunun % 50 si, diğer bodrum katların % 25 i emsale dahil edilir.

 

Doğalgaz

Güncelleme:01 Ocak 2012

Doğal gaz tesisatlarınızın yapılması veya mevcut tesisatlarınızın doğal gaz kullanımına uygun hale getirilmesi için Ek 1’de tarif edilen prosedürün takip edilmesi, tesisatlarınızı yaptıracağınız yetkili firmaların Ek 2 ’de listelenen işe başlama dosyasını hazırlaması ve ardından dönüşüm işlemlerinin yapılması gerçekleştirilecektir.

Sonraki yazılar »