Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YER ALAN TESİSLERİN KİRAYA VERİLMESİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR

27 Nisan 2018

BAŞKENT OSB’de arsa tahsisi yapılan ve tesisini kurup kiraya vermeyi düşünen katılımcıların ve kiracıların yerine getirmeleri gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. İnşaat tamamlanmış, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve tapusu alınmış veya tesis işletmeye hazır hale getirilmiş olacaktır.
 2. Tesisi kiralamak isteyen firma Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek ön izin alacaktır. Müracaatında yapacağı iş, işleteceği tesisle ilgili istenen bilgi ve belgeleri (Tesis Kurma İzni için) eksiksiz verecektir. Ön izin alınmadan kiraya veren ve kiracı ile yapılan kira sözleşmeleri OSB tarafından kabul edilmeyecektir.
 3. OSB’den alınacak ön izin aşamasında istenecek belgeler;
  • Mal sahibi ile kiracının, tesisin kiralanması hususunda müşterek dilekçe,
  • Kiracıya ait Ticaret Sicil Gazetesi,
  • Kiracıya ait Oda Sicil Kayıt sureti,
  • Kiracıya ve Mal Sahibine ait imza sirküleri,
  • Kiracıya ait tesisin kiralanması hususunda Yönetim Kurulu kararı,
  • Kiracı Bilgi Formu ( Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler. )
  • Kira Sözleşmesi sureti,
  • Mal sahibi ve kiracıya ait protokol ve taahhütname,
  • Tapusunu almış mal sahibine ait yeni tarihli Tapu Tescil Belgesi, Tüzel
  • kişilerden tesisin kiralanmasına ilişkin Yönetim Kurulu veya Ortaklar Kurulu kararı,
  • Mal sahibinin OSB’ye karşı vadesi geçmiş hiçbir borcunun bulunmaması,
 4. İşletmeye geçme aşamasında istenecek belgeler;
  • Başvuru Dilekçesi
  • Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
  • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Mühendislik Hizmet Bedeli Dekontu
  • Fabrika Mekanik Yerleşim Planı, Prosesin Tanımı ve Şeması, Prosese Giren ve Çıkan Malzemelerin Atık Dökümünü gösterir İş Akış Şeması,
  • Çalışma Düzeni Beyan Formu
  • Kapasite Raporu,
  • Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Müdüre Ait Diploma Sureti (1.Sınıf GSM’ler İçin)
  • İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırdığını Gösterir İSG-Katip Sözleşmeleri (İmzalı), veya İş Güvenliği Hizmeti Alınan Firma İle Yapılan  Sözleşme (Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Formatına Uygun),  Risk Değerlendirilmesi, Acil Durum Eylem Planı
  • Çevre Danışmanlık Hizmeti Alınan Firma İle Yapılan Sözleşme
  • Çevre İzni  (Tabi İse “Çevre İzni” Belgesi Tabi Değil İse “Kapsam Dışı” Yazısı)
  • Deşarj Uygunluk Belgesi
  • Yangın Ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair Rapor (Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı)
  • İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsat Harcı Dekontu (Ruhsat Harcı Kanun Gereği İlgili Belediyeye Aktarılmaktadır.)
  • İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatına Kiracı Müracaat Ediyorsa Kira Sözleşmesi Ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri.
 5. Kesin izin verilmeden önce kiracı elektrik, su, doğalgaz sözleşmelerini tek taraflı olarak imzalayıp OSB’ye teslim edecektir. Aynı sözleşmeler ve ihtiyaç duyulacak daha başka sözleşmeler, sözleşmenin devamı süresince geçerli olmak üzere katılımcı malik ve kiraya veren tarafında Müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla ayrıca imzalanacaktır. Müşterek borçlu ve Müteselsil sıfatıyla imzalanan sözleşmede malik-kiraya veren “ işbu sözleşmeden doğacak olan borçları, kayıtsız ve koşulsuz, her hangi bir itiraz ileri sürmeden, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla, malik-katılımcı-kiraya veren olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim “ şeklinde noter tastikli beyan ve taahhütte bulunacaktır.
 6. Kira Sözleşmesinin bir sureti Bölge Müdürlüğü’ne verilecektir.
 7. Kiracı elektrik, doğalgaz, su tüketim bedellerine karşılık OSB Risklerinin kontrgarantisi olmak üzere, OSB’nin belirleyeceği bedeli nakit veya banka teminatı olarak depozite kapsamında OSB’ye bloke edecektir. Teminatlar, tüketim miktarlarının artması veya daha başka güvenceye OSB’nin gerek duyması halinde OSB tarafından tek taraflı olarak artırılabilir. Ek teminat talebinin gereği, kiracıya ulaştığı tarihten itibaren ( 7 ) gün içinde yerine getirilmediği takdirde kiracıya ve malike yönelik olarak OSB’nin sözleşmelerden, düzenlemelerden ve kurumun zorunluluklarından kaynaklanan yaptırımlar derhal ve eksiksiz uygulanacaktır.
 8. OSB tarafından onay verilmeden üçüncü kişilerin kullanımına tahsis edilen tesislere elektrik, su ve doğalgaz dahil hiçbir hizmet verilmez.

TESİS KİRALAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER