Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


RUHSATLANDIRMA SİSTEMİ

23 Şubat 2015

A. BAŞKENT OSB İnşaata Başlama Esasları
B. İmar Durumu Verilmesi
C. 4708 Sayılı Kanun’a göre Yapı Denetim Hakkındaki Kanuna göre Yapı Ruhsatı Başvurusu
D. Enerji ve Su İzni Başvurusu
E. 4708 Sayılı Kanun’a göre Yapı Denetim Hakkındaki Kanuna göre Yapı Kullanma İzin Belgesi
Başvurusu
F. 4708 Sayılı Kanun’a göre Yapı Denetim Hakkındaki Kanuna göre İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı Başvurusu

A. BAŞKENT OSB İNŞAATA BAŞLAMA ESASLARI
Katılımcı, BAŞKENT OSB’ de bulunan parselinde yapacağı inşaatının izin ve ruhsat işlemleri için aşağıdaki işlem sırasını takip edecektir:
* Yatırımcının inşaata başlayabilmesi için; BAŞKENT OSB’ ye borcunun olmaması gerekir. Bu kural aynı zamanda yatırımcı tarafından talep edilen herhangi bir belgenin işleme konulup verilmesi konusunda da geçerlidir. İşlemlere başlanmadan önce Muhasebeden borcu yoktur yazısının alınması ve Yapı İmar Müdürlüğüne verilmesi gerekir.
* Katılımcı tarafından inşaata başlanmak istendiği yazılı olarak BAŞKENT OSB’ ye bildirilir. Ruhsatlar ve izin işlemleri ile ilgili Çevre Bakanlığı, Ankara Valiliği – Çevre İl Müdürlüğü, SGK Bölge Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Tapu Müdürlüğü vb. resmi kuruluşlara yapılacak müracaatlar Başkent OSB Yapı İmar Müdürlüğü tarafından yönlendirilerek yapılacaktır.
* Katılımcı, BAŞKENT OSB Çevre Yönetim Sistemi gereğince kurulacak tesis ile ilgili “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” (ÇED) kapsamında kategorisinin belirlenmesi için Ankara Valiliği Çevre İl Müdürlüğü’ne başvurusunu yapar.
* Katılımcıya, inşaatını yapacağı tesisin projelerini hazırlatabilmesi için BAŞKENT OSB yetkili birimi tarafından parsele ait imar durumu verilir.
* Katılımcı, “KAPSAM DIŞI” veya “ÖN-ÇED Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı” veya “ÇED Olumlu Görüşü” ile eş zamanlı olacak şekilde kontrol listelerine ve ilgili dokümanlara uygun olarak inşaat projelerini hazırlattırır.
* Projeler (Mimari, betonarme, elektrik, mekanik) onaylanarak katılımcıya inşaat ruhsatı verilir.
* Enerji ve Su müsaadesi için dilekçe ile başvuru yapılır.
* Katılımcı, enerji müsaadesi için şantiye OG Trafo projelerini BAŞKENT OSB Elektrik Müdürlüğü’ne teslim eder.
* Katılımcının elektrik ve su sözleşmelerini yapması ile birlikte inşaata başlama işlemleri tamamlanmış olur.
B. İMAR DURUMU VERİLMESİ
BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurulur. Başvuru, BAŞKENT OSB Yapı-İmar Birimi tarafından incelenerek, projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere, katılımcıya ait parselle ilgili imar çapı, yol kotu tutanağı, altyapı doneleri, röleve krokisi, jeolojik etüt rapor sonucu, toprak analiz sonuçları, proje antetleri, yapı ile ilgili esasları ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanan imar planına esas plan notları tutanak ile teslim edilir.
Katılımcıdan, imar Durumu ile ilgili olarak BAŞKENT OSB tarafından, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen imar çap bedeli tahsil edilir.Ayrıca yatırımcıdan röleve krokisi bedeli de tahsil edilir( müracaatı halinde; arsa metre karesine göre çizelgeden bakılarak, yatırımcıya bildirilecektir.)
C.YAPI RUHSATI BAŞVURUSU
Yapı ruhsatı almak için katılımcı yazılı olarak BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. Başvuru ekinde kendisine ait arsa tahsis sözleşmesini, kendisi müteahhitliğini üstlenmiyorsa katılımcı ile yapı müteahhidi arasında, yapı denetim ile katılımcı arasında yapılan sözleşmeler ile zemin etüt raporunu, mimari , betonarme, elektrik tesisatı ve mekanik tesisatı projeler ile, ilgili detay ve hesaplarını, ÇED Yönetmeliğinde belirtilen faaliyet listesinde yer alanların hazırlayacakları ÇED Raporu sonucunda ÇED olumlu kararı veya Çevresel etkileri önemsizdir kararını içeren belgeleri BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü’ne teslim edecektir.
Katılımcı, (yapı sahibi) yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, çevre, fen sağlık kuralları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere projelerini hazırlatır.Proje müelliflerince hazırlanarak onaylanan uygulama projeleri (3 takım halinde), örneğine uygun olarak genel taahhütname (noter tasdikli veya huzurda imzalanmış), noter tasdikli imza sirküleri, ticaret veya sanayi odası belgesi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi (son halini gösterir hali), vergi levhası fotokopisi, ÇED Müracaat belgesi, yapı denetim hizmet bedeli 1.taksit ödeme dekontu, Yapı ruhsatı için mühendislik hizmet bedeli ödeme dekontu, BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü/ Yapı-İmar Birimi’ne dilekçe (yapı ruhsatı başvuru dilekçesi) ekinde verilecektir.
Katılımcı, tesisin müteahhitliğini kendisi yapacak ise, belirtilen bilgi ve belgelere ek olarak tesisin müteahhitliğini kendisinin yapacağına dair taahhütnamesi, müteahhitlik yetki belgesini BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü/ Yapı-İmar Birimine’ne verecektir.
Katılımcı, tesisi müteahhit aracılığı ile yaptıracak ise, katılımcı ile yapı müteahhidi arasındaki sözleşmeyi ve müteahhitlik yetki belgesini BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü/ Yapı-İmar Birimi’ne verecektir.
Proje müelliflerine ait büro tescil belgeleri, noter tasdikli imza sirküleri, projelere ait taahhütnameleri BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü/ Yapı-İmar Birimine verilecektir.
Şantiye Şefi için; Şantiye şefinin kimlik fotokopisi, Oda Kayıt belgesi fotokopisi, Sözleşme, Şantiye Şefliği Taahhütnamesi Aslı, Sigorta sicil kartı fotokopisi, Adres bilgileri BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü / Yapı-İmar Birimi’ne verilecektir.
Yapı denetim firması ile katılımcı arasında yapılan sözleşme, noter tasdikli yapı denetim izin belgesi, yapı denetim firması taahhütnamesi, yapı bilgi formu (YİBF), yapı denetim firma yetkilisi ve yapı denetçileri imza sirküleri, yapı denetçisi ve yardımcı kontrol elemanı ikametgah belgeleri BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü/ Yapı-İmar Birimi’ne verilecektir.
Yapı ruhsatı başvuru dilekçesi ekinde sunulan projeler ve gerekli belgeler incelendikten sonra katılımcıya inşaat ruhsatı düzenlenir.
3194 sayılı İmar Kanuna göre “Yapı Ruhsatı”nın yasal geçerlilik süresi ruhsat tarihinden itibaren beş(5) yıldır. Ancak bu süre OSB Uygulama Yönetmeliğinde iki (2) yıla indirilmiştir. Bu sürenin sonunda inşaatın tamamlanamaması, yapı kullanma izni alınmaması ve BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü’ne müracaat ederek yenileme yapılmaması halinde ruhsatın geçerliliği kalmayacaktır.Bu durumdaki yapılar ruhsatsız olarak değerlendirilecektir.
D.ENERJİ VE SU İZNİ BAŞVURUSU
Yapı ruhsatını alan katılımcı, BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü/ Elektrik-Mekanik İşler Müdürlüğü’ne şantiyesinde kullanmak üzere Enerji ve Su izni başvurusunda bulunur.İlgili birimler tarafından istenen projeler incelenip, geçici kabulleri yapılıp, sözleşmeler imzalandıktan sonra katılımcının su ve elektriği bağlanır.
E.YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURUSU
Katılımcının sahibi olduğu ……ada…………parseldeki inşaatı, projelerine uygun olarak tamamlandıktan sonra, katılımcı yapı kullanma izin belgesi alma aşamasına gelmiştir.
Yapı kullanma izin belgesi alabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.
* SGK İlişik Kesme Belgesi,
* Vergi Dairesi İlişik Kesme Belgesi,
* Sığınak raporu (Katılımcı, Başkent OSB Bölge Müdürlüğü’ne yapı denetim firması tarafından düzenlenen “sığınağın projeye uygun yapıldığına” dair raporu ile birlikte yazılı başvuruda bulunur.)
* Asansör ruhsatı (tesiste asansör varsa)
* Yapı denetim firmasından “yapının ruhsata ve projelerine uygun yapıldığına” dair rapor
* Binanın ön ve arka cephesinden çekilmiş (2)şer adet fotoğraf
* Yapı denetim hizmet bedeli (son taksit) ödeme dekontu
* Mühendislik hizmet bedeli dekontu.

F- İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI AŞAMASINDA

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101.maddesi gereğince OSB içinde kurulacak işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre OSB tarafından verilir. İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma aşamasına gelen katılımcı, aşağıda belirtilen belgelerle BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

 1. Başvuru Dilekçesi ekinde aşağıda maddeler halinde belirtilen belgeler (1-13 arası maddelerde belirtilen belgeler) ile başvuru yapılır (EK I)
 2. Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu (kaşeli ve imzalı) (EK II)
 3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hizmet Bedeli Dekontu
 4. Fabrika Mekanik Yerleşim Planı, Proses Aşaması, Prosese giren ve Çıkan malzemelerin (atıklarının dökümü), İş Akış Şeması,  (EK III – İş Akış Şeması Formatı)
 5. Çalışma Düzeni Beyan Formu (EK IV )
 6. Kapasite Raporu: Firmanın kapasite bilgilerine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen rapor.
 7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Müdüre ait diploma sureti (1.GSM’ler için) 1. Sınıf GSM’ler için Sorumlu Müdür Sözleşmesinin noter tasdikli olması gerekir. Sorumlu Müdür bir firmanın üretim konusuna hakim, sorumlulukları ve gereklilikleri gerçekleştirebilir olmalıdır. (Üretim şekli ile Sorumlu Müdürün mesleği örtüşmelidir. Örn: Metalürji-Makine sektör grubundaki firmanın Sorumlu Müdürü Makine veya Metalürji Mühendisi olmalıdır.) (EK V-Sorumlu Müdür Sözleşme Formatı)
 8. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırdığını Gösterir İSG-Katip Sözleşmeleri (İmzalı), Risk Değerlendirilmesi, Acil Durum Eylem Planı, İş Güvenliği Hizmeti Alınan Firma ile Yapılan Sözleşme: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın formatına uygun
 9. Çevre Danışmanlık Hizmeti Alınan Firma İle Yapılan Sözleşme
 10. Çevre İzni: Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İznine Tabi ise Çevre İzni Yazısı veya Çevre İznine Tabi Değildir yazısı alınır.
  Çevre İzni Alma Süreci; “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” yayınlanarak “Emisyon, Deşarj, Gürültü, Deniz Deşarjı” gibi izinler “Çevre İzni” altında toplanmıştır. Firmalar bu yönetmeliğe göre Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilir (EK VI-Değerlendirilme için Başvuru Örneği) Bu yönetmeliğe tabi olmayan firmalara “Çevre İznine Tabi Değildir” yazısı verilerek çevre izni süreci sonlandırılır. İzne tabi olan firmalar Çevre Danışmanlık firması ile elektronik ortamda başvuru yaparak süreci devam ettirirler.
  Çevre İzni iki aşamalıdır;

  • Geçici Faaliyet Belgesinin alınması (Uygulamada Geçici Çevre İzni anlamına gelen belge 1 Yıl Sürelidir.) (Akış Diyagramı)
  • Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması (Eklerin raporların, analizlerin vb. tamamlanması)

  Bu 2 aşama tamamlandıktan sonra Çevre İzni verilmektedir.

 11. Deşarj Uygunluk Belgesi: Bu uygulama arıtma tesisinin Başkent OSB tarafından işletilmesi ve Arıtma tesisinin Çevre İzni alması sonrası uygulanacaktır. Hali hazırda firmaların Çevre İzni alırken kullanılmak üzere Atıksu ve yağmur suyu hatlarının Başkent OSB’ye bağlı olduğunu belirtir yazı vererek bu süreci tamamlamaları sağlanıyor. Firmalar deneme üretimi başladığında Bölge Müdürlüğü-Çevre Birimi gerekli sayıda değişik zamanlarda atıksu çıkışında numune alarak analizini yaptırabilir. Atıksu numuneler Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin ilgili tablolarına ve Başkent OSB Atıksu Arıtma Tesisi Projesine göre değerlendirilir.
 12. Yangın ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair Rapor: Bölge Müdürlüğüne Yangın Raporu Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapılır. Bölge Müdürlüğü Mekanik Doğalgaz Birimi tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na Yangın Raporu Üst Yazısı yazılarak gönderilir. Katılımcı tarafından Ankara Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na başvuru yapılarak gerekli harçlar yatırılır. İtfaiye tarafından yerinde yapılan inceleme sonrası Yangın Raporu düzenlenir (EK VII- Yangın Raporu Başvuru Dilekçesi)
 13. Ruhsat Harcı Dekontu: Ruhsat Harcı Ankara Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılmak üzere Başkent OSB hesabına yatırılır.
 14. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına kiracı müracaat ediyorsa, Kira Sözleşmesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri Başkent OSB Çevre Birimine teslim edilir.

Katılımcıya “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” düzenlendikten sonra, katılımcı Elektik Birimine başvuru yapılmalıdır. Bunun içinde aşağıda sayılan belgelerin Bölge Müdürlüğü Elektrik Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 1. Sanayi Sicil belgesi (Sanayi elektrik aboneliğine geçiş için)
 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Sanayi elektrik aboneliğine geçiş için)
 3. Kimlik fotokopisi ve imza sirküleri (Güncel)
 4. Vergi Levhası fotokopisi
 5. Tesisin son durum (as-built) projeleri (İlk Projelere uyulmamışsa) (Güncel)