Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Projeler

16 Nisan 2012

1-MİMARİ PROJELER:

*Mimarlar tarafından hazırlanan OSB antetli (Yapı ile ilgili tüm bilgilerin işlendiği; proje müellifi ve yapı denetim firması denetçisi tarafından kaşeli ve imzalı),

*1/200 ölçekli köşe koordinatları işlenmiş olan Vaziyet Planı (destek üniteleri, otopark, yükleme-boşaltma alanları, çevre yeşili, Başkent OSB’nin uyguladığı bahçe duvar tip detayı, parsel içi yollar, kot aldığı yoldan verilecek ana girişler ve varsa giriş kulübesi vaziyet planına işlenmelidir.)

* Altyapı vaziyet planı, 1/50 veya 1/100 ölçekli bodrum katlar dahil tüm Kat planları (yangın hidrantlarının yerleri gösterilmelidir.)

*Çatı planı (tüm mahal kotları ve kullanılacak kaplama malzemeleri işlenecektir.) ve bunlara ilişkin en az iki kesit (kotlar, varsa saçak ve sundurmalar, cephe, çatı, döşeme kaplama malzemeleri, cephede kullanılacak rengin ral kodları, tabela, reklam panoları, bahçe duvar detayları gösterilecek şekilde), İki yönlü siluet kesitleri ve tüm cephe görünüşleri, sistem kesitleri ve nokta detayları (çatı, kapı, pencere, duvar ve döşeme detayları),

*Mimari projelerde kullanılacak malzemenin nitelik ve renginin belirtilmesi zorunludur.

*Bağımsız bölüm metraj cetveli bulunan tatbikat projelerinden ve mahal listesinden oluşur.

* Katılımcıya ait idari üniteler;
Sanayi parsellerinde katılımcılara ait idari üniteler; parselin toplam yapılaşma hakları içinde kalması kaydıyla bina yapımına elverişli alanda bağımsız olarak yapılabilir. Ancak söz konusu idari ünitenin toplam inşaat alanı, imalat ünitesinin toplam inşaat alanının %25 ini geçemez.

*Yangın güvenliğini sağlamak amacı ile yapılacak tesisin etrafı 4.00m genişliğinde araçların (itfaiye) rahatça girip çıkmasına ve manevra yapmasına uygun olarak, kilit taşı veya betonla kaplanmalıdır.

*Sığınak projelendirilirken, 3194 sayılı İmar Kanununa göre düzenlenmiş bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklar ile ilgili 31.12.2010 tarihli 27802 sayılı Ek Yönetmelikte tanımlanan özelliklere uygun olarak yapılmalıdır. Sığınak alanı; Mimari projenin ekinde yer alan yapı sahibi tarafından beyan edilen fizibilite etüt raporuna (Bir vardiyada aynı anda çalışacak en fazla personel sayısına göre hazırlanacak) göre hesaplanacaktır.

*Otopark projelendirilirken, yürürlükteki Otopark Yönetmeliğine göre yapılmalıdır. Zemin katta ve normal katlarda kapalı otopark yapılmamalıdır. (Ancak, parsel alanı içerisinde tesise bitişik ve tesis taşıyıcı sistemi ile bağlantısı olmamak kaydı ile yangın (itfaiye) ring hattını kapatmayacak, dört tarafı açık olmak ve saçak yüksekliği max h=2,5 m’yi geçmeyecek şekilde, üzeri etermit, ondülün v.b. malzemelerle kapatılarak otopark yönetmeliğinde belirtilen oran ve miktarlara bağlı kalmak koşulu ile otopark yapılabilir.)

*Bodrum kat dışında zemin katta yapılması planlanan emsale dahil olmayan teshin merkezinin alanı 100m² ile sınırlandırılmalıdır.

*Parsele Ana Giriş Kapıları;
1800m²’lik parsellerde 1 adet,1800 m²’den büyük parsellerde 2 adetten fazla olmayacak şekilde projelendirilir.

Emsal hesabı yapılacak. M² Cetveli hazırlanacak. Toplam inşaat alanı (Işıklıklar hariç bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katların alanı), fabrika, idari bina alanı, sığınak alanı, müştemilat alanı, otopark ve yeşil alan ayrı ayrı belirtilmelidir.


2-STATİK PROJELER :

Mimari projeye uygun olarak ( Akslar ve aks isimleri aynı olacak şekilde ) İnşaat Mühendisleri tarafından hazırlanan, OSB antetli ( Yapı ile ilgili tüm bilgilerin işlendiği; proje müellifi ve yapı denetim firması denetçisi tarafından kaşeli ve imzalı ) ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre belirlenen, betonarme, prefabrik, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren bodrum kat dahil tüm kat kalıp planları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. (Projelerde, kullanılan malzemelerin ebatları ve bağlantı detayları gösterilecektir. Hesaplar ile çizimler birbirini tutmalıdır).Bu hesaplarda zeminin fiziksel parametreleri, zemin, temel, yapı etkileşimi ve temel tasarımının belirlenmesinde mühendislik hizmetleri içeren standartlara ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığıca yayımlanan “Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslar”a ve “Afet Bölgelerinde Yapılacak yapılar Hakkındaki yönetmelik”e uyulur.

3-ELEKTRİK PROJELERİ :

Mimari projeye uygun olarak ( Akslar ve aks isimleri aynı olacak şekilde ) Elektrik Mühendisleri tarafından hazırlanan, OSB antetli ( Yapı ile ilgili tüm bilgilerin işlendiği; proje müellifi ve yapı denetim firması denetçisi tarafından kaşeli ve imzalı ) ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre belirlenen, kuvvetli ve zayıf akım elektrik iç hat tesisatı ile OG şebekesine bağlantı ve trafo projeleri ile asansör projeleridir.

4-MEKANİK TESİSAT PROJELERİ :

Mimari projeye uygun olarak ( Akslar ve aks isimleri aynı olacak şekilde ) Makine Mühendisleri tarafından hazırlanan , OSB antetli ( Yapı ile ilgili tüm bilgilerin işlendiği; proje müellifi ve yapı denetim firması denetçisi tarafından kaşeli ve imzalı ) ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre belirlenen, sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma-havalandırma projeleri ve ısı yalıtım projesi ve raporudur. Mutfak varsa yağ tutucu ve filtre prosesi sıhhi tesisat projesine işlenecektir.

5-ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ :

OSB atık su yönetmeliği ve Su kirliliği kontrol yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre, prosesinde ön arıtma yapılması gereken katılımcıların atık sularını deşarj standartlarına getirme zorunluluğu olduğu için hazırlayacakları arıtma tesisi proje dosyasında: Çevre Mühendisleri tarafından hazırlanacak olan proses raporu, proses projesi, hidrolik profil P&I diyagramı, Mimarlar tarafından hazırlanacak olan yerleşim planı ve arıtma tesisine ait mimari projeler, İnşaat Mühendisleri tarafından hazırlanacak statik projeler, Makine Mühendisleri tarafından hazırlanacak olan mekanik tesisat projeleri, Elektrik Mühendisleri tarafından hazırlanacak olan kuvvetli ve zayıf akım projeler ile kontrol projelerini bulundurulmalıdır.

6-YANGIN SİSTEMİ PROJESİ :

Mimari projeye uygun olarak, Elektrik ve Makine mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre hazırlanan yangın algılama, alarm-ikaz sistemleri ile sabit sulu-gazlı otomatik veya manuel yangın tesisatı, duman-alev yönlendirme sistem projeleridir.

NOT: Yukarıda adı geçen proje, rapor ve belgeler yapının özelliğine göre ilgili mühendislerce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara, çevre şartları, fen sanat ve sağlık kuralları ile tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere hazırlanıp, Bölge Müdürlüğü onayına sunulacaktır.

Gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan tatbikat projeleri ile ilgili mühendisler tarafından hazırlanan ısı yalıtım projesi ve/veya raporu, aplikasyon belgesi, yerleşme ve yapının özelliği nedeniyle OSB tarafından istenecek peyzaj projelerinden oluşur.