Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Yatırım için gerekli işlemler

17 Mayıs 2016

A-BAŞKENT OSB’DE FAALİYET GÖSTERME AŞAMASI

Katılımcı

 

1.“Tesis kurma izin dilekçesi (Ek-1) ile Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapar. Dilekçe ekine Katılımcı yapacağı üretimle ilgili detaylı bilgi ve belgeleri içeren (Proses Aşamaları, Prosese giren ve çıkan malzemelerin Atık Dökümleri, İş Akış Şeması)  Sanayi Tesisi Bilgi Formu (Ek-2) ve OSB Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen kurulamayacak tesisler içinde yer alan imalat(üretim) yapılmayacağına dair Genel Taahhütname (Ek-3) ilave eder.

 

BAŞKENT OSB’de faaliyet gösterip gösteremeyeceği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

2.OSB tarafından hazırlanan “Genel Taahhütname” şirket sahibi tarafından huzurda imzalanır.

B-PROJE AŞAMASI

3.“İmar Çapı ve parsel tespiti” için dilekçe ile OSB Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılır. (Ek-4)

4.İmar Çap bedeli ve Parsel Tespit Bedeli Katılımcı tarafından OSB Bölge Müdürlüğü hesabına yatırılır. OSB Bölge Müdürlüğü yetkili birimi tarafından, İmar Çapı-Yol Kotu Tutanağı hazırlanır. Ayrıca parsel tespiti yapılarak, Röleve krokisi düzenlenir.

5.Mimari proje için gerekli olan OSB Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İmar Çapı ve parsel tespit evrakları” ile hazırlanacak tüm projelerde istenilen detayları içeren belgeler OSB Bölge Müdürlüğünden alınır.

6.Arsa üzerinde zemin etüt deneyleri (sondaj) yaptırılarak proje aşamasına geçilir.

7.Hazırlanan Mimari avan proje OSB Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarınca incelenip onaylandıktan sonra, katılımcı tarafından:

7.1.MİMARİ, STATİK PROJE VE HESAPLARI, ZEMİN ETÜT RAPORU VE  ELEKTRİK, MEKANİK VE YANGIN TESİSATI UYGULAMA PROJELERİ 3 kopya şeklinde hazırlatılır; Başkent OSB Müdürlüğü’ne teslim edilir.

7.2.Mimari, statik, elektrik ve mekanik her bir proje için “Proje Kontrol Onay bedeli” alınır.

7.3.Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şubesi Müdürlüğüne müracaat edilerek, NUMARATAJ işlemi yapılır ve “Ruhsat” aşamasına geçilir.

 

C-YAPI  RUHSATI AŞAMASI

1.Şirket adına istenen belgeler hazırlanarak OSB Bölge Müdürlüğü’ne verilir,

a.Noter Tasdikli İmza Sirküleri

b.Ticaret Odası ve/veya Sanayi Odası Belgesi

c.Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

d.Vergi levhası fotokopisi

 

2.“Yapı Ruhsatı Dilekçesi” ile BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğüne ruhsat başvurusu yapılır. (Ek-5) . Aşağıda sıralanan belgeler dilekçe ekine konulur.

a.“ÇED Gerekli Değildir” ya da ”Çed Olumlu” Kararı, gerekli ise  “ÇED RAPORU” belgesi         (Katılımcı tarafından İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edilerek temin edilir.)

b.Şirket sahibinin hüviyet cüzdanı ve şahsi vergi kimliği fotokopileri,

 

c.Yapı müteahhitliği için gerekli belgeler;

1.Katılımcı Yapı Müteaahiti ise;

1.1.Yapı Müteahhitliğini Üstlenmesi halinde Taahhütnamesi,

1.2 Ticaret Odası Belgesi

1.3.Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi (01.01.2012 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe ekinde belgelerle beraber başvuru yapılır)

2.Katılımcı Müteahhiti Varsa,

2.1.Katılımcı ile Yapı Müteahhidi Arasındaki Noter Tasdikli Sözleşme,

2.2.Müteahhit kimlik bilgileri, vergi dairesi ve no, sigorta sicil no, sicile esas adresi.

2.3.Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi (01.01.2012 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe ekinde belgelerle beraber başvuru yapılır)

d.Şantiye Şefi için gerekli belgeler,

1.Şantiye şefinin kimlik fotokopisi,

2.Oda Kayıt belgesi fotokopisi,

3.Sözleşme,

4.Şantiye Şefliği taahhütnamesi,

5.Adres bilgileri.

e.Proje Müellifleri için gerekli belgeler;

1.Büro Tescil Belgeleri fotokopisi, ( Son 6 ay içinde veya yıl içinde)

2.Noter Tasdikli İmza Sirküleri fotokopisi,

3.Proje Müelliflerine ait kimlik fotokopileri ve adres bilgileri.

4. Müellif Taahhütnamesi

f.İnşaatın denetlenmesi için yapı sahibi tarafından anlaşılan yapı denetim firmasından istenen belgeler;

1.Yapı Denetim Firması İzin Belgesi( Noter Tasdikli )

2.Yapı Denetim Firması Sözleşmesi

3.Yapı Denetim Firması Taahhütnamesi

4.Yapı Bilgi Formu (YİBF),aslı

5.Yapı Denetçilerinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

6.Yardımcı Kontrol Elemanı, Yapı Denetçisi İkametgah Belgeleri

7.Yapı denetçilerinin kimlik bilgileri, Denetçi belge no/oda sicil no, adresi

8.Yapı denetim firmasının kuruluş adı, yetkilisinin kimlik bilgileri ve imza sirküsi, vergi numarası, izin belge no, sınıfı ve adresi.

g.Yapı ruhsatı Mühendislik Hizmet Bedeli ödeme dekontu,

h.Yapı Denetim Hizmet Bedeli 1. Taksiti ödeme dekontu.( Yapı sahibi-yapı denetim firması arasında yapılan sözleşme bedelinin %20’sini kapsar.)

 

3.Mekanik Birimine

Yapı ruhsatı hazırlanmadan önce Kalorifer, Sıhhi Tesisat, Yangın Tahliye, Yangın Söndürme, Sığınak Havalandırma, Isı Yalıtım Projeleri ve Isı Kaybı Hesabı, Mekanik Tesisat Hesap Raporları incelenip onaylanmak üzere teslim edilir. Eğer sanayi tesisinde Asansör varsa Avan Projesi teslim edilir.

Su Aboneliği için başvuru yapılır. Başkent OSB katılımcılarının tesislerinde su kullanımının tespiti ve ücretlendirilmesi, ön ödemeli su sayacı uygulamasıyla yapılmaktadır.

Su sayacı ve smart kart için aşağıdaki tablodaki bedel ödendikten sonra sayaç aboneye teslim edilir.

Malzeme Adı Birim Fiyat (€)*
Ø20mm Su Sayacı + Smart Kart 84,50
Ø32mm Su Sayacı + Smart Kart 307,50
Ø50mm Su Sayacı + Smart Kart 644,00
Smart Kart 3,50

* Birim Fiyat, KDV hariç birim fiyattır.

 

4.Elektrik Birimine

Elektrik Kuvvetli Akım Projesi, Zayıf Akım Projesi (Telefon, Data, CCTV vb.), Yangın algılama projesi, Paratoner Projesi oda vizeleri yapıldıktan sonra incelenip onaylanmak üzere teslim edilir.

Ayrıca, katılımcı talep ettiği gücü belirten  Enerji Müsaadesi Başvuru Dilekçesi , Enerji Müsaadesi Protokolü, Tesisin OG (Trafo) Projeleri ve hesapları, Tesisin AG Projeleri ve hesapları birime teslim edilir.

D-İNŞAAT AŞAMASINDA

 

1-“İşyeri Teslim Tutanağı” Yapı Ruhsat onayından sonra, 3 gün içinde yapı denetim firması tarafından düzenlenir idareye onaylatılır.

2.“Toprak Vizesi İçin Dilekçe” (Ek-6) . Toprak vizesi için hizmet bedeli yatırılır.

3.Subasman Seviyesinde “Temel Vizesi İçin Dilekçe” (Ek-7) . ile başvuru yapılarak temel aplikasyonları kontrol edilir. Temel vizesi için hizmet bedeli yatırılır.

4.“Kanal Vizesi İçin Dilekçe” (Ek-8) . ile başvuru yapılarak kanal bağlantıları kontrol edilir. Kanal vizesi için hizmet bedeli yatırılır.

5.“ Tesisin temel-topraklama ölçüm raporu” bina subasman seviyesinde iken ölçülüp hazırlanan Rapor yapı denetim firması tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğü-Elektrik Birimine teslim edilir.

 

E-YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ  (İSKAN RAPORU) AŞAMASINDA

 

1-Yapı inşaatı tamamlandıktan sonra “Yapı Kullanma İzin Dilekçesi” (Ek-9) ve aşağıda ifade edilmiş belgeler (2-3-4-5-6-7-8-9’uncu maddeler) ile Yapı Kullanma İzin Belgesi için başvuru yapılır.

2-Yapı Kullanma İzin Belgesi Mühendislik Hizmet Bedeli Dekontu,

3-“SGK İlişik Kesme Belgesi” (Sincan SGK Bölge Müdürlüğü’nden alınan üyenin prim borcu olup olmadığına dair gönderdiği ilişiksizlik belgesi),

4-Sığınak Raporu (Katılımcı Başkent OSB Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuru yapar. Bu dilekçeye istinaden ilgili birimler yerinde incelemeler yaparak Sığınak Raporunu düzenler.)

5-Vergi Dairesi İlişik Kesme Belgesi” (*Sincan Vergi Dairesi’nden, Başkent Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından verilen yazıya cevaben alınmış, Cins değişikliği Harcı’nın yatırıldığına dair yazı)

6-Yapı Denetim Firmasından “Yapının ruhsata uygun yapıldığına” dair Rapor,

7-Yapı Denetim Hizmet Bedeli Son Taksit Ödeme Dekontu,

8-Bina ön ve arka cephesinden çekilmiş 2’şer adet 13×18 cm renkli fotoğraf,

9-Asansör Ruhsatı (İşletmede asansör varsa) Asansör Uygulama Projeleri incelenip onaylanmak üzere Mekanik Birimine teslim edilir. Eğer projeler uygunsa, Başkent OSB Müdürlüğü-Mekanik Birimi tarafından Asansör ruhsatı hazırlanır.

10-Elektrik Satış Sözleşmesi imzalanır, güvence bedeli teminatı yatırılır, trafo topraklama raporu ve OG trafo projesi OSB Elektrik birimine teslim edilir. Trafo geçici kabulü yapılır.

 

 

 

F- TAPU VERİLMESİ AŞAMASINDA

 

Sincan Tapu Müdürlüğü tarafından istenen Belgeler:

 

1-Tapu Senedi fotokopisi (OSB’den alınacak )

2-Yapı sahibi İmza Sirküleri

3-Vekâletname (İmza atmak için Yapı sahibi gelmeyecekse)

4-Kimlik fotokopisi (İmzaya gelecek olan kişinin iletişim bilgileri yazılıp imzalanacak.)

5-Vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet)

6-YETKİ BELGESİ (Gayrimenkul alım ve satımı için Ticaret Odasından alınacak Yetki Belgesi)

Başkent OSB Müdürlüğü tarafından istenen Belgeler:

 

1-Teminat Mektubu veya İpotek Tesisi Başkent OSB İdari İşler-Finans Birimine teslim edilir.

2-Taahhütname ve Ek Protokol (Örneği Başkent OSB İdari İşler-Finans Biriminde huzurda imzalanır.)

G-TAPU’DA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

1-Arsa Tapusu

2-Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan Raporu)

3-Sincan Kadastro Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilecek.

4-Nufus cüzdanı Aslı veya Fotokopisi

5-İmza Sirküleri