Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


16 Aralık 2016

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu,
 3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Mühendislik Hizmet Bedeli Dekontu ,
 4. Fabrika Mekanik Yerleşim Planı, Prosesin Tanımı ve Şeması, Prosese Giren ve Çıkan Malzemelerin Atık Dökümünü gösterir İş Akış Şeması,
 5. Çalışma Düzeni Beyan Formu,
 6. Kapasite Raporu,
 7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Müdüre Ait Diploma Sureti (1.Sınıf GSM’ler İçin),
 8. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırdığını Gösterir İSG-Katip Sözleşmeleri (İmzalı), veya İş Güvenliği Hizmeti Alınan Firma İle Yapılan  Sözleşme (Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Formatına Uygun),
 9. Risk Değerlendirilmesi ve Acil Durum Eylem Planı,
 10. Çevre Danışmanlık Hizmeti Alınan Firma İle Yapılan Sözleşme,
 11. Çevre İzni / Çevre İzni Muafiyet Yazısı (Tabi İse “Çevre İzni” Belgesi Tabi Değil İse “Çevre İzni Muafiyet” Yazısı),
 12. Deşarj Uygunluk Belge Başvurusu,
 13. Yangın ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair Rapor (Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı)
 14. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harcı Dekontu (Ruhsat Harcı Kanun Gereği İlgili Belediyeye Aktarılmaktadır.)
 15. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Kiracı Müracaat Ediyorsa Kira Sözleşmesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI AŞAMASINDA

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101. maddesi gereğince OSB içinde kurulacak işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre OSB tarafından verilir. İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma aşamasına gelen katılımcı, aşağıda belirtilen belgelerle BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

  1. Başvuru Dilekçesi ekinde aşağıda maddeler halinde belirtilen belgeler (1-15 arası maddelerde belirtilen belgeler) ile başvuru yapılır. (EK I)
  2. Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu (kaşeli ve imzalı). (EK II)
  3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hizmet Bedeli Dekontu.
  4. Fabrika Mekanik Yerleşim Planı, Proses Aşaması, Prosese giren ve çıkan malzemelerin (atıklarının dökümü), İş Akış Şeması,  (EK III– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İş Akış Şeması Formatı ve Firma Üretim Taahhütnamesi) İş Akış Şeması doldurulurken hammadde girişinden ürün çıkışına kadar olan prosesin formata uygun olarak şematik olarak gösterilmesi ve ayrıntılı olarak anlatılması, atıklar ve emisyon kaynaklarının belirtilerek tanımlanması, atık kodlarının ve bertaraf şeklinin belirtilmesi, kapasite bilgilerinin sunulması gerekmektedir. Ayrıca iş akış şemasının ekinde yer alan “firma üretim taahhütnamesi” firma yetkilisince imzalı ve onaylı olacaktır.
  5. Çalışma Düzeni Beyan Formu (EK IV)
  6. Kapasite Raporu: Firmanın kapasite bilgilerine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen rapor.
  7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Müdüre ait diploma sureti (1.GSM’ler için) 1. Sınıf GSM’ler için Sorumlu Müdür Sözleşmesinin noter tasdikli olması gerekir. Sorumlu Müdür bir firmanın üretim konusuna hakim, sorumlulukları ve gereklilikleri gerçekleştirebilir olmalıdır. (Üretim şekli ile Sorumlu Müdürün mesleği örtüşmelidir. Örn: Metalürji-Makine sektör grubundaki firmanın Sorumlu Müdürü Makine veya Metalürji Mühendisi olmalıdır.) (EK V-Sorumlu Müdür Sözleşme Formatı)
  8. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırdığını Gösterir İSG-Katip Sözleşmeleri (İmzalı), Risk Değerlendirilmesi, Acil Durum Eylem Planı, İş Güvenliği Hizmeti Alınan Firma ile Yapılan Sözleşme: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın formatına uygun
  9. Çevre Danışmanlık Hizmeti Alınan Firma İle Yapılan Sözleşme
  10. Çevre İzni: Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İznine Tabi ise Çevre İzni Yazısı veya Çevre İzni Muafiyet Yazısı alınır.

   Çevre İzni Alma Süreci; “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” yayınlanarak “Emisyon, Deşarj, Gürültü, Deniz Deşarjı” gibi izinler “Çevre İzni” altında toplanmıştır. Firmalar bu yönetmeliğe göre Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilir (EK VI-Değerlendirilme için Başvuru Örneği). Bu yönetmeliğe tabi olmayan firmalara “Çevre İznine Tabi Değildir” yazısı verilerek çevre izni süreci sonlandırılır. İzne tabi olan firmalar Çevre Danışmanlık firması ile elektronik ortamda başvuru yaparak süreci devam ettirirler.

   Çevre İzni iki aşamalıdır;

   Geçici Faaliyet Belgesinin alınması (Uygulamada Geçici Çevre İzni anlamına gelen belge 1 Yıl Sürelidir.) (Akış Diyagramı)

   Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması (Eklerin raporların, analizlerin vb. tamamlanması)

   Bu 2 aşama tamamlandıktan sonra Çevre İzni verilmektedir.

  11. Deşarj Uygunluk Belge Başvurusu: Bölgemizde yer alan Atıksu Arıtma Tesisi Çevre Birimi tarafından işletilmektedir. Bölgemizde yer alan firmaların faaliyetleri sonucu oluşan atıksuların “Atıksu Arıtma Tesisinde” arıtma projesine uygun şekilde arıtılması ve çevre mevzuatına uygun şekilde Ankara Çayı’na deşarj edilmesi yasal zorunluluktur. Bu nedenle; arıtma tesisinin verimli olarak çalıştırılması ve uygun deşarj standartlarının sağlanabilmesi için, faaliyet gösteren firmaların bölgemiz alt yapı sistemine deşarj değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Başkent OSB Yönetim Kurulu Kararı ile bölgemizde faaliyet gösteren firmaların bölgemiz alt yapı sistemine verecekleri atıksu deşarj kriterleri belirlenmiştir (EK VII-Kanal Deşarj Kriterleri). Belirlenen deşarj kriterleri üzerinde atıksuyu olan firmaların, ön arıtma/ arıtma sistemi kurmak zorundadırlar. Tabloda belirtilen bu kriterlerin dışında farklı bir parametresi olan firmalar; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin, ilgili sektör grubu tablolarında yer alan alıcı ortam deşarj değerlerini sağlamak zorundadır. Arıtma Tesisi Tasarım Kriterlerine göre alt yapı sistemine deşarj eden firmalara gerekli kontroller yapıldıktan sonra “Deşarj Uygunluk Belgesi” verilerek Çevre İzni süreçleri sonlandırılacak, İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatları kalıcı olarak verilebilecektir. İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarını atıksu arıtma tesisinden önce alan firmalar Bölge Müdürlüğümüze başvurarak gerekli incelemeler sonrası Deşarj İzin Belgesini alabilirler. Deşarj Uygunluk Başvuru Formu doldurulup başvuru dilekçesinin ekine konularak başvuru yapılması ile gerekli olan incelemeler sonucu Deşarj Uygunluk belgesi verilebilecektir (EK VIII- Deşarj Uygunluk Belgesi Başvuru Dilekçesi).  (EK IX-Deşarj Uygunluk Belgesi Başvuru Formu).

 1. Yangın ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair Rapor: Bölge Müdürlüğüne Yangın Raporu Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapılır. Bölge Müdürlüğü Mekanik Doğalgaz Birimi tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na Yangın Raporu Üst Yazısı yazılarak gönderilir. Katılımcı tarafından Ankara Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na başvuru yapılarak gerekli harçlar yatırılır. İtfaiye tarafından yerinde yapılan inceleme sonrası Yangın Raporu düzenlenir (EK X- Yangın Raporu Başvuru Dilekçesi)
 2. Ruhsat Harcı Dekontu: Ruhsat Harcı Ankara Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılmak üzere Başkent OSB hesabına yatırılır. 
 3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına kiracı müracaat ediyorsa, Kira Sözleşmesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri Başkent OSB Çevre Birimine teslim edilir.

Katılımcıya “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” düzenlendikten sonra, katılımcı Elektik Birimine başvuru yapılmalıdır. Bunun içinde aşağıda sayılan belgelerin Bölge Müdürlüğü Elektrik Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 1. Sanayi Sicil belgesi (Sanayi elektrik aboneliğine geçiş için)
 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Sanayi elektrik aboneliğine geçiş için)
 3. Kimlik fotokopisi ve imza sirküleri (Güncel)
 4. Vergi Levhası fotokopisi
 5. Tesisin son durum (as-built) projeleri (İlk Projelere uyulmamışsa) (Güncel)